Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasında Emsal Taşınmaz Dava Konusu Taşınmazdan Daha Değerli Olduğuna, Buna Göre En Fazla Eşdeğer Kabul Edilerek Değerlendirme Yapılabileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasında Emsal Taşınmaz Dava Konusu Taşınmazdan Daha Değerli Olduğuna, Buna Göre En Fazla Eşdeğer Kabul Edilerek Değerlendirme Yapılabileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/2226

K. 2012/2860

T. 19.3.2012

• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Emsal Taşınmazın Daha Değerli Olmasına Rağmen Dava Konusu Taşınmazın Emsal Taşınmaza Göre %10 Daha Değerli Olduğu Kabul Edilerek Vergi Değerlerine Ters Düşecek Şekilde Yeterli Gerekçelere de Dayandırılmayan Rapora Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Doğru Görülmediği )

• EMSAL TAŞINMAZ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Emsal Taşınmaz Dava Konusu Taşınmazdan Daha Değerli Olduğu Buna Göre En Fazla Eşdeğer Kabul Edilerek Değerlendirme Yapılabileceği )

• VERGİ DEĞERLERİNE TERS DÜŞECEK ŞEKİLDE KARAR VERİLEMEYECEĞİ ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Emsal Taşınmazın Daha Değerli Olmasına Rağmen Dava Konusu Taşınmazın Emsal Taşınmaza Göre Daha Değerli Olduğu Kabul Edilerek Vergi Değerlerine Ters Düşecek Şekilde Hüküm Kurulamasının İsabetsizliği )

ÖZET : Davada kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istenilmiştir. Emsal taşınmaz dava konusu taşınmazdan daha değerli olduğu buna göre en fazla eşdeğer kabul edilerek değerlendirme yapılabileceği düşünülmeden, dava konusu taşınmazın emsal taşınmaza göre %10 daha değerli olduğu kabul edilerek vergi değerlerine ters düşecek şekilde yeterli, inandırıcı ve somut gerekçelere de dayandırılmayan rapora dayanılarak hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

DAVA : Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

2942 sayılı Yasanın 11. maddesinin ( d ) bendi gereğince emlak vergi değerlerinin dava konusu taşınmaz ile emsalin karşılaştırılmasında gözönünde tutulması gerekir. Bu itibarla dava konusu taşınmazın ve emsalin emlak vergisine esas tutulan asgari m² değerlerinin oranı ile bilirkişi raporunda değerlendirmeye esas alınan oran birbirinden fahiş ölçüde farklı olduğunda bu farklılık ve çelişki giderilmelidir. Dosyadaki kayıtlara göre 2010 yılında dava konusu 152 ada 36 parsel sayılı taşınmazın emlak vergisine esas asgari m² değeri 5 TL, emsal alınan 4464 parselin asgari m² değeri ise 60 TL dir. Buna göre emsal taşınmaz dava konusu taşınmazdan daha değerli olduğu buna göre en fazla eşdeğer kabul edilerek değerlendirme yapılabileceği düşünülmeden, dava konusu taşınmazın emsal taşınmaza göre %10 daha değerli olduğu kabul edilerek vergi değerlerine ters düşecek şekilde yeterli, inandırıcı ve somut gerekçelere de dayandırılmayan rapora dayanılarak hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker