Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Haksız Rekabetin Tespiti Önlenmesi Ve Maddi-Manevi Tazminat Davasında Davacı Vekilinin Davadan Feragate İlişkin Beyanının Sonuç Doğurucu Nitelikte Olduğuna, Davadan Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Haksız Rekabetin Tespiti Önlenmesi Ve Maddi-Manevi Tazminat Davasında Davacı Vekilinin Davadan Feragate İlişkin Beyanının Sonuç Doğurucu Nitelikte Olduğuna, Davadan Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/1149

K. 2012/2168

T. 17.2.2012

• HAKSIZ REKABETİN TESPİTİ ÖNLENMESİ VE MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT ( Davacı Vekilinin Davadan Feragate İlişkin Beyanının Sonuç Doğurucu Nitelikte Olduğu - Davadan Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesi Gerektiği )

• MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT ( Haksız Rekabete Dayalı - Davacı Vekilinin Davadan Feragate İlişkin Beyanının Sonuç Doğurucu Nitelikte Olduğu/Davadan Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesi Gerektiği )

• FERAGAT ( Haksız Rekabetin Tespiti Önlenmesi ve Maddi-Manevi Tazminat - Davacı Vekilinin Davadan Feragate İlişkin Beyanının Sonuç Doğurucu Nitelikte Olduğu/Davadan Feragate İlişkin Bir Hüküm Verilmesi Gerektiği )

ÖZET : Dava, haksız rekabetin tespiti, önlenmesi ve maddi-manevi tazminat istemlerinden ibarettir. Uyuşmazlık, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri niteliktedir. Davacı vekilinin dilekçesi ile davadan feragat ettiklerini bildirdiği, dosyaya eklenen vekaletname ve yetki belgesinin incelenmesinde HMK'nun 74. maddesine uygun biçimde davacı vekiline gerek feragat ve gerekse de sulh için özel olarak yetki verildiği gözlenmiş, bu durumda davacı vekilinin davadan feragate ilişkin beyanının HMK'nun 307 vd. maddeleri uyarınca sonuç doğurucu nitelikte olduğu anlaşılmış olmakla, Yargıtay İBK'nun 11.4.1940 gün ve 70 sayılı ve HGK'nun 21.11.1981 gün ve 1981/2-551 sayılı kararları uyarınca davadan feragate ilişkin bir hüküm verilmesini teminen yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

DAVA : Dava, haksız rekabetin tespiti, önlenmesi ve maddi-manevi tazminat istemlerinden ibarettir. Mahkemece yukarda tarih ve numarası verilen karar ile davanın kısmen kabulü ile davalının haksız rekabetinin tespiti ve önlenmesi gerektiğine, 3.000 TL manevi, 875,17 TL maddi tazminatın işlemiş ve işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, fazla istemin reddine karar verilmiş, karar taraf vekillerince ayrı ayrı ve süresinde temyiz edilmiş olmakla dosya Dairemize gönderilmiş olup, bu aşamada davacı vekilinin, yerel mahkemenin tarihsiz yazısı ekinde gönderilen 11.11.2011 tarihli dilekçesi ile taraflar arasında 03.10.2011 tarihinde akdedilen sulh ve ibra anlaşması uyarınca davadan feragat ettiğini, davalı vekilinin ise feragati kabul ile davacıdan vekalet ücreti talebinde bulunmadıklarını bildirdikleri gözlenmiştir.

Dava dosyasının incelenmesi sonucunda, Dairemizin 2.12.2011 tarih ve 2010/8978 -2011/16331 sayılı kararıyla davacı vekilinin davadan feragat için özel olarak yetki içeren vekaletnamesi mevcut ise eklenip gönderilmesi gerekçesiyle dosyanın yerel mahkemeye geri çevrilmesine karar verilmiş olup söz konusu eksikliğin giderilerek dava dosyasının tümüyle Dairemize gönderildiği gözlenmekle, dosya re'sen ele alındı, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Uyuşmazlık, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri niteliktedir. Davacı vekilinin 11.11.2011 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiklerini bildirdiği, dosyaya eklenen 13.1.2012 tarihli vekaletname ve yetki belgesinin incelenmesinde HMK'nun 74. maddesine uygun biçimde davacı vekiline gerek feragat ve gerekse de sulh için özel olarak yetki verildiği gözlenmiş, bu durumda davacı vekilinin davadan feragate ilişkin beyanının HMK'nun 307 vd. maddeleri uyarınca sonuç doğurucu nitelikte olduğu anlaşılmış olmakla, Yargıtay İBK'nun 11.4.1940 gün ve 70 sayılı ve HGK'nun 21.11.1981 gün ve 1981/2-551 sayılı kararları uyarınca davadan feragate ilişkin bir hüküm verilmesini teminen yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkeme kararının BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edenlere iadesine, 17.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker