Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebinde Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerinin Biçilerek Bedelin Davalı İdareden Tahsili İle Taşınmazın Tapusunun İptali ve İdare Adına Tescil Edilmesinin Hukuka Uygun Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebinde Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerinin Biçilerek Bedelin Davalı İdareden Tahsili İle Taşınmazın Tapusunun İptali ve İdare Adına Tescil Edilmesinin Hukuka Uygun Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/3866

K. 2012/9673

T. 14.5.2012

• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Alınan Rapor Uyarınca Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerinin Biçilerek Bedelin Davalı İdareden Tahsili İle Taşınmazın Davacı Üzerindeki Tapusunun İptali ve Davalı İdare Adına Tescil Edilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )

• TAŞINMAZ TAPUSUNUN İPTALİ VE İDARE ADINA TESCİLİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili Talebi - Taşınmazın Dava Tarihindeki Değerinin Biçilerek Bedelin Davalı İdareden Tahsili İle Taşınmazın Tapusunun İptali ve İdare Adına Tescil Edilmesinin Hukuka Uygun Olduğu )

ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahallinde yapılan keşif sonucu alınan rapor uyarınca taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesi ve bedelin davalı idareden tahsili ile el atılan taşınmazın davacı üzerindeki tapusunun iptali ve davalı idare adına tesciline karar verilmesi hukuka uygundur.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahallinde yapılan keşif sonucu alınan rapor uyarınca taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesi ve bedelin davalı idareden tahsili ile el atılan taşınmazın davacı üzerindeki tapusunun iptali ve davalı idare adına tesciline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

SONUÇ : Davalı idare vekilinin temyiz itirazı yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı kalan onama harcının alınmasına, peşin alınan temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 14.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker