Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Kaçak Elektrik Kullanımı Nedeniyle Kendisine Borç Tahakkuku Yapılan Davacının Borçlu Olmadığının Tespiti Talebinde Bilirkişi Raporunun Yeterli İncelemeyi İçermediğine, Mümzilerinin Dinlenmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Kaçak Elektrik Kullanımı Nedeniyle Kendisine Borç Tahakkuku Yapılan Davacının Borçlu Olmadığının Tespiti Talebinde Bilirkişi Raporunun Yeterli İncelemeyi İçermediğine, Mümzilerinin Dinlenmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/632

K. 2012/3467

T. 5.3.2012

• MENFİ TESPİT DAVASI ( Kaçak Elektrik Kullanımı Nedeniyle Kendisine Borç Tahakkuku Yapılan Davacının Borçlu Olmadığının Tespiti Talebi/Bilirkişi Raporunun Yeterli İncelemeyi İçermediği - Kaçak Elektrik Tespit Tutanağında İmzası Bulunan Tutanak Mümzilerinin Dinleneceği )

• KAÇAK ELEKTRİK TESPİT TUTANAĞINDA İMZASI BULUNAN TUTANAK MÜMZİLERİNİN DİNLENECEĞİ ( Menfi Tespit Davasında Bilirkişi Raporunun Yeterli İncelemeyi İçermediği Yargıtay Denetimine Elverişli Olmadığı - Mümzilerin Dinlenerek Yeniden Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )

• ABONENİN VE KULLANICININ MÜŞTEREK VE MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUĞU İLKESİ ( Kaçak Elektrik Kullanımı Nedeniyle Borçlu Olunmadığının Tespiti Talebinde Mahallinde Yeniden Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılarak Bu İlke de Gözetilerek Karar Verileceği )

ÖZET : Davacı, kaçak elektrik kullanımı nedeniyle kendisine borç tahakkuku yapılmış ise de, söz konusu borcun diğer davalıya ait olduğunu bildirerek borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep etmiştir. Bilirkişi raporu yeterli incelemeyi içermediği gibi Yargıtay denetimine de elverişli bulunmamaktadır. Bu durumda işyeri ile ilgili kaçak elektrik tespit tutanağı getirtilip bu tutanakta imzası bulunan tutanak mümzileri dinlenerek mahallinde yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi de yapıldıktan sonra kaçak elektrik kullanımında abonenin ve kullanıcının müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu ilkesi de gözetilmek suretiyle karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılardan BEDAŞ Genel Müdürlüğü vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalı BEDAŞ tarafından müvekkiline kaçak elektrik kullanımı nedeniyle borç tahakkuku yapılmış ise de, söz konusu borcun diğer davalı S.B'ye ait olduğunu bildirerek müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı BEDAŞ vekili, dava konusu 5...03 nolu tesisatın fiili kullanıcısının davacı olduğunu, bu tesisatın bulunduğu yerin maliki ve tesisatın abonesi olan diğer davalı Selçuk'un dilekçe vererek 5...03 nolu tesisatın davacı adına olmasını istediğini ve davacı ile 01.10.2002 tarihinde sözleşme yapıldığını, ancak sözleşmenin 5...03 yerine 5...05 nolu tesisata yapıldığını, bu durumun malik olan davalı Selçuk tarafından bildirilmesi üzerine kayıtlarda düzeltme yapıldığını, daha sonra 5...03 nolu tesisata ilişkin olarak dava konusu faturanın düzenlendiğini, davacının borçtan sorumlu olduğunu bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Davalı S.B. vekili, dava konusu tüketimin davacı tarafından gerçekleştirildiğini bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davalı S.B.'ye karşı açılan davanın pasif husumet yokluğundan reddine- davalı BEDAŞ'a karşı açılan davanın davacının 5...03 nolu tesisatta kaçak elektrik kullandığına dair yeterli kanıt bulunmadığı gerekçesiyle kısmen kabulü ile, davacının 5...03 nolu tesisatın kullanıcısı olarak tahakkuk ettirilen 14.563.46 TL. kaçak elektrik kullanım bedeli borcunun bulunmadığının tespitine karar verilmiş, hüküm davalı BEDAŞ vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Hükme esas alınan bilirkişi raporu yeterli incelemeyi içermediği gibi Yargıtay denetimine de elverişli bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece, dosya içerisinde rastlanılmayan, dava konusu işyeri ile ilgili kaçak elektrik tespit tutanağı getirtilip bu tutanakta imzası bulunan tutanak mümzileri dinlenerek mahallinde yeniden kesif ve bilirkişi incelemesi de yapıldıktan sonra kaçak elektrik kullanımında abonenin ve kullanıcının müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu ilkesi de gözetilmek suretiyle varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı BEDAŞ yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 05.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker