Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını Denetleyen Mahkemenin Yalnızca Gereken Yasal Koşulların Varlığı İle Sınırlı Olarak İnceleme Yapması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını Denetleyen Mahkemenin Yalnızca Gereken Yasal Koşulların Varlığı İle Sınırlı Olarak İnceleme Yapması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2012/5928

K. 2012/6790

T. 22.3.2012

• TEHDİT ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararını Denetleyen Mahkemenin Yalnızca Bu Kararın Verilebilmesi İçin Gereken Yasal Koşulların Varlığı İle Sınırlı Olarak İnceleme Yapması Gerektiği )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Tehdit - Kararı Denetleyen Mahkemenin Yalnızca Gereken Yasal Koşulların Varlığı İle Sınırlı Olarak İnceleme Yapması Gereği/Suçun Şikayete Bağlı Olduğu ve Şikayetten Vazgeçilmiş Bulunduğundan Söz Edilerek İtirazın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )

• İTİRAZA TABİ KARAR ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını Denetleyen Mahkemenin Yalnızca Gereken Yasal Koşulların Varlığı İle Sınırlı Olarak İnceleme Yapması Gereği - Suçun Şikayete Bağlı Olduğu ve Şikayetten Vazgeçilmiş Bulunduğundan Söz Edilerek İtirazın Kabulüne Karar Verilemeyeceği )

ÖZET : Tehdit suçunda; itiraz merci olan Asliye Ceza Mahkemesinin, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararı denetlerken, yalnızca bu kararın verilebilmesi için gereken yasal koşulların varlığı ile sınırlı olarak inceleme yapması gerektiği ve mahkemece kabul edilen sübuta yönelik inceleme yapma olanağının bulunmadığı halde, sanığa yüklenen suçun şikayete bağlı olduğu ve şikayetten vazgeçilmiş bulunduğundan söz edilerek itirazın kabulüne karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Tehdit suçundan sanık R. Ç.'ın, TCK'nın 106/1-1. cümle, 62/1. maddeleri gereğince 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nın 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesinin 28.09.2011 tarihli ve 2011/1245 esas, 2011/545 sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile sözkonusu kararın iptaline ilişkin İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 20.10.2011 tarihli ve 2011/163 değişik iş sayılı kararının Adalet Bakanlığınca 15.02.2012 gün ve 2011/2486/9597 sayılı yazısı ile yasa yararına bozulmasının istenmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23.02.2012 gün ve 2012/53759 sayılı talep yazısı ile dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi.

Talep yazısında "İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesince, sanık hakkındaki kovuşturması şikayet şartına bağlı suçta şikayetten vazgeçilmiş olduğundan bahisle itirazın kabulüne karar verilmiş ise de, İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinin sadece, CMK'nın 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesinin şartlarının olup olmadığı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında hukuka aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden sınırlı olarak inceleme yapılabileceği, şartların varlığı halinde itirazın reddine karar vermesi gerekliği, esastan inceleme yapamayacağı gözetildiğinde, itirazın açıklanan sebeplerle reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiştir." denilmektedir.

Gereği görüşüldü:

KARAR : CMK'nın 231. maddesinde yapılan değişiklik sonucunda kabul edilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu; suç nedeniyle mağdurun maddi zararının karşılanmasını sağlaması ve daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyeti bulunmayan sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki davranışlarının gelecekte tekrar suç işlemeyeceği kanısını uyandırması durumunda, belirlenecek denetim süresi sonuna kadar başka bir suç işlememesi koşuluyla, verilen hükmün sonuçlarının doğmasını önlemesi ve böylece kişiye işlediği suçun sonuçlarıyla yüzleşip pişmanlık duyarak mağdur, zarar görenler ve toplum karşısında hukuk kurullarına uygun ve barış içerisinde yaşaması için yeni bir olanak sunulması amacıyla düzenlenen hukuksal bir kurumdur.

CMK'da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz yasayolu öngörülmüş ve itiraz merciin verilen kararı denetlerken, mahkemece kabul edilen sübuta yönelik inceleme yapma olanağı bulunmadığından yalnızca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için gereken yasal koşulların varlığı ile sınırlı olarak inceleme yapması öngörülmüştür.

İncelenen dosyada, itiraz merci olan İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinin, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararı denetlerken, yalnızca bu kararın verilebilmesi için gereken yasal koşulların varlığı ile sınırlı olarak inceleme yapması gerektiği ve mahkemece kabul edilen sübuta yönelik inceleme yapma olanağının bulunmadığı halde, sanığa yüklenen suçun şikayete bağlı olduğu ve şikayetten vazgeçilmiş bulunduğundan söz edilerek itirazın kabulüne karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği istem yazısındaki düşünce yerinde görüldüğünden İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 20.10.2011 tarihli ve 2011/163 değişik iş sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sonraki işlemlerin aynı yasa maddesinin 4-a fıkrası gereğince yerinde tamamlanmasına, 22.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker