Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Taşıyan İle Gönderilen Arasındaki Uyuşmazlıkta Konşimentonun Esas Tutulacağına, Konşimento İle Birlikte Kullanılacak Çarterparti Hükümlerinin Davacı İçin Bağlayıcı Hale Geldiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Taşıyan İle Gönderilen Arasındaki Uyuşmazlıkta Konşimentonun Esas Tutulacağına, Konşimento İle Birlikte Kullanılacak Çarterparti Hükümlerinin Davacı İçin Bağlayıcı Hale Geldiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/5132

K. 2012/7052

T. 2.5.2012

• TAŞIYAN İLE GÖNDERİLEN ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ( Konşimentonun Esas Tutulacağı - Konşimentoya Göre Teslim Alınan Malların Millileştirilmesinin Yapıldığı/Konşimento İle Birlikte Kullanılacak Çarterparti Hükümlerinin Davacı İçin Bağlayıcı Hale Geldiği )

• KONŞİMENTO ( Taşıyan İle Gönderilen Arasındaki Uyuşmazlık Olduğunda Konşimentonun Esas Tutulacağı - Konşimento İle Birlikte Kullanılacak Çarterparti Hükümlerinin Davacı İçin Bağlayıcı Hale Geldiği/Tahkim Klozunun Dikkate Alınarak Uyuşmazlığın Çözümleneceği )

• ÇARTERPARTİ HÜKÜMLERİNİN BAĞLAYICI HALE GELMESİ ( Taşıyan İle Gönderilen Arasındaki Uyuşmazlıkta Konşimentonun Esas Tutulacağı - Konşimentoya Göre Teslim Alınan Malların Millileştirilmesinin Yapıldığının Gözetileceği )

• TAHKİM KLOZU ( Taşıyan İle Gönderilen Arasındaki Uyuşmazlık Olduğunda Konşimentonun Esas Tutulacağı - Konşimento İle Birlikte Kullanılacak Çarterparti Hükümlerinin Davacı İçin Bağlayıcı Hale Geldiği/Tahkim Klozunun Dikkate Alınarak Uyuşmazlığın Çözümleneceği )

• TESLİM ALINAN MALLARIN MİLLİLEŞTİRİLMESİNİN YAPILMASI ( Taşıyan İle Gönderilen Arasındaki Uyuşmazlık Olduğunda Konşimentonun Esas Tutulacağı - Konşimento İle Birlikte Kullanılacak Çarterparti Hükümlerinin Davacı İçin Bağlayıcı Hale Geldiği )

ÖZET : Taşıyan ile gönderilen arasındaki hukuki ihtilaflarda konşimentonun esas tutulacağı hükme bağlandığı, davacıya gönderilen ve konşimentoya göre teslim alınan malların millileştirilmesinin yapıldığı, bu durumda davacı tarafça konşimentonun kullanıldığı açık olup konşimento ile birlikte kullanılacak çarterparti hükümlerinin de artık davacı için bağlayıcı hale geldiği, bu çarterpartide mevcut tahkim klozuna göre taraflar arasındaki uyuşmazlığın Londra'da oluşturulacak hakem heyetince çözümlenmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 26.01.2012 tarih ve 2011/79-2012/34 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili şirketin Interbulk Trade LLC firmasından ithal ettiği değirmenlik buğdayın Ukrayna'daki Sivastopol Limanı'ndan davalı tarafından Samsun Limanı'na getirildiğini, ancak limandaki boşaltma sırasında 86 ton buğdayın eksik olduğu tespit ettiklerini, bu hususla ilgili olarak gemi kaptanına müvekkili tarafından protesto mektubu verildiğini, eksik tespit edilen buğdayın değerinin 52.140,00 TL olduğunu, davalı geminin Türk karasularını terk etmesi halinde müvekkili şirketin alacağının tahsilinin mümkün olmaması sebebiyle 2011/94 D.İş sayılı dosyası ile tedbir kararı alındığını, gemi üzerinde TKK'nun 1235/7 ve 1236. maddeleri uyarınca gemi alacağı ve kanuni rehin hakkı doğduğunu, 86 ton değirmenlik buğdayın eksik teslim edilmesi sebebiyle 52.140,00 TL tazminatın eksik teslimin tespit edildiği 17.03.2011 tarihinden itibaren en yüksek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, cevap dilekçesi ile, yetkili mahkemenin Ukrayna Mahkemeleri olduğunu ve yine ayrıca taşımaya konu konşimentonun ön yüzünde 18.02.2011 tarihli çarterpartiye atıfta bulunulduğunu, atıf yapılan çarterpartide ise, taraflar arasında doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Londra'da oluşturulacak hakem heyetinin görevli olduğunun belirtildiğini, dolayısı ile görev yönünden davanın reddi gerektiğini ve yine davacının aktif husumet ehliyetinin bulunmadığı gibi müvekkili davalının da pasif husumet ehliyetinin bulunmadığını, zararın usulüne uygun olarak ilgililere ihbar edilmediğini ve meydana gelen zararda müvekkiline yüklenilebilecek hiçbir kusur bulunmadığını, ayrıca istenilen tazminatın fahiş olduğunu belirterek, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, 04.03.2011 tarihli konşimentonun önyüzünde 18.02.2011 tarihli çarterpartiye atıf yapıldığı ve yine çarterpartinin atıf yaptığı sözleşmenin 37. maddesi uyarınca uyuşmazlıkların hallinde Londra'da oluşturulacak hakem heyetinin görevli olduğunun belirtildiği, TTK'nun 1110. maddesinde taşıyan ile gönderilen arasındaki hukuki ihtilaflarda konşimentonun esas tutulacağı hükme bağlandığı, davacıya gönderilen ve konşimentoya göre teslim alınan malların millileştirilmesinin yapıldığı, bu durumda davacı tarafça konşimentonun kullanıldığı açık olup konşimento ile birlikte kullanılacak çarterparti hükümlerinin de artık davacı için bağlayıcı hale geldiği, bu çarterpartide mevcut tahkim klozuna göre taraflar arasındaki uyuşmazlığın Londra'da oluşturulacak hakem heyetince çözümlenmesi gerektiği gerekçesiyle, davalının tahkim itirazının kabulü ile davanın görev yönünden reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillere gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 02.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu karar, kullanıcılarımızdan Sayın Avukat Gökmen KESKİNSOY tarafından gönderilmiştir.

 
free poker