Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Hükümlerine Göre Hakkında Tedbir Kararı Verilen Sanığın Tedbire Muhalefet Eyleminin Aile Mahkemesinde Görüleceğine İlişkin Yargıtay Kararı

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Hükümlerine Göre Hakkında Tedbir Kararı Verilen Sanığın Tedbire Muhalefet Eyleminin Aile Mahkemesinde Görüleceğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2010/22029

K. 2012/10384

T. 19.4.2012

• KADINA KARŞI ŞİDDET ( 6284 S.K. Uyarınca Tedbire Muhalefet Eyleminin Yaptırımının Yeniden Düzenlendiği - Görevli Mahkeme Aile Mahkemesi Olduğundan Görevsizlik Kararı Verileceği )

• TEDBİRE MUHALEFET ( Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Yaptırımı Düzenlendiği )

• AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU ( Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Hükümlerine Göre Hakkında Tedbir Kararı Verilen Sanığın Tedbire Muhalefet Eyleminin Aile Mahkemesinde Görüleceği )

• ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Hüküm Kesinleşinceye Kadar/Dilekçede Kimlik Tespiti Olmadığından Dilekçenin Mağdur Kadına Ait Olup Olmadığının Belirleneceği - Tedbire Muhalefet Eyleminin İncelenmesinde Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu )

ÖZET : Hüküm kesinleşinceye kadar şikayetten vazgeçilebilir. Dilekçede kimlik tespiti olmadığından dilekçenin mağdura ait olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekir. 08.03.2012 gün ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca tedbire muhalefet eyleminin yaptırımı yeniden düzenlenmiştir. Görevli mahkeme Aile Mahkemesi olduğundan görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1-Katılan 5237 sayılı TCK.nun 73/4 maddesi uyarınca hüküm kesinleşinceye kadar şikayetinden vazgeçebileceğinden ve katılan karardan sonra 25.11.2008 havale tarihli dilekçesiyle şikayetinden vazgeçtiğini bildirmekle, öncelikle dilekçede kimlik tespiti olmadığından, dilekçenin mağdura ait olup olmadığı açıklığa kavuşturulup mağdura ait ise, mağdurun şikayetten vazgeçmesini kabul edip etmediği, 5237 sayılı TCK.nun 73/6 maddesi gözetilerek sanıktan sorulup sonucuna göre hakaret suçundan hüküm kurulması zorunluluğu

2-Hükümden sonra 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 08.03.2012 gün ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 23/1 maddesi ile 14.01.1998 tarihli 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un tümüyle yürürlükten kaldırıldığı, anılan 6284 sayılı Kanunun 13/1. maddesinde “Bu kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi halinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hakim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.” şeklindeki düzenleme ile tedbire muhalefet eyleminin yaptırımının yeniden düzenlendiği, tanımlar başlıklı 2. maddenin ( c ) bendinde ise, hakim tanımının Aile Mahkemesi hakimini ifade edeceğinin düzenlenmesi karşısında, tedbir kararlarına aykırılık halinde görevli mahkemenin Aile Mahkemesi olduğu anlaşılmakla, görevsizlik kararı verilmesinin gerekmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 19.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker