Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

İtirazın İptali Davasında Davacı Defterlerinin Kapanış Tasdikleri Bulunmadığından Lehine Delil Teşkil Etmeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararı

İtirazın İptali Davasında Davacı Defterlerinin Kapanış Tasdikleri Bulunmadığından Lehine Delil Teşkil Etmeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/133

K. 2012/3464

T. 5.3.2012

• İTİRAZIN İPTALİ ( Davacı Tarafın Sunduğu İrsaliye Altında Teslim Alan İmzası Bulunmakta İse de Bu İmzanın Kime Ait Olduğu Yönünde Araştırma ve İnceleme Yapılmadığı - Davacı Defterlerinin Kapanış Tasdikleri Bulunmadığından Lehine Delil Teşkil Etmeyeceği )

• DEFTERLERİN DELİL TEŞKİL ETMESİ ( İtirazın İptali İstemi - Davacı Defterlerinin Kapanış Tasdikleri Bulunmadığından Lehine Delil Teşkil Etmeyeceği/İrsaliye Altındaki İmzanın Davalı ya da Çalışanına Ait Olup Olmadığı Yönünden Araştırma Yapılması Gerektiği )

• İRSALİYE ALTINDAKİ İMZA ( Teslim Alan İmzası Bulunmakta İse de Bu İmzanın Kime Ait Olduğu Yönünde Araştırma ve İnceleme Yapılmadığı - Davacı Defterlerinin Kapanış Tasdikleri Bulunmadığından Lehine Delil Teşkil Etmeyeceği )

ÖZET : Dava, itirazın iptali istemidir. Davacı, davalıya mal satıp teslim ettiğini, ancak bedelini alamadığını iddia etmiştir. Davalı ise, davacı ile aralarında ticari ilişki bulunmadığını savunmuş ve davayı inkar etmiştir. Bu durumda, somut olayda ispat külfeti davacı taraftadır. Davacı, davayı açarken delil listesinde münhasıran davalının defterlerine dayanmamış, her iki tarafın ticari defterlerini diğer delillerin yanında delil olarak göstermiştir. Mahkemece davacı defterleri incelenmiş, ancak davalı taraf defter sunmadığından incelenememiştir. Davacı tarafın sunduğu irsaliye altında teslim alan imzası bulunmakta ise de, bu imzanın kime ait olduğu yönünde araştırma ve inceleme yapılmamıştır. Davacı defterlerinin kapanış tasdikleri bulunmadığından lehine delil teşkil etmez. Mahkemece irsaliye altındaki imzanın davalı ya da çalışanına ait olup olmadığı yönünden araştırma ve inceleme yapılarak bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalının müvekkili ile aralarındaki ticari ilişki çerçevesinde düzenlenip, tebliğ edilen fatura bedelini ödememesi nedeniyle başlatılan takibe vaki itirazın iptaline, % 40 tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacı ile müvekkili arasında borç doğurucu bir ilişki bulunmadığını, mal teslimi yapılmadığını bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre, dava dosyasında taraflar arasında yazılı bir cari hesap sözleşmesine rastlanılmadığı, sevk irsaliyesindeki imzanın kime ait olduğunun belli olmadığı, dava konusu faturanın davalıya tebliğine dair herhangi bir belge ibraz edilmediği, ancak davacı tarafın bu konuda davalı defterlerine dayandığı, davalının, verilen kesin mehil içerisinde defterlerini hazır etmediği, davacının ticari kayıtlarında davalıdan 2.560.-TL.alacaklı gözüktüğü, davalının takipten önce temerrüde düşürülmediği gerekçeleriyle itirazın kısmen iptaline, takibin 2.650.-TL.asıl alacağa takip tarihinden itibaren avans faizi uygulanarak devamına, % 40 inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalıya mal satıp teslim ettiğini, ancak bedelini alamadığını iddia etmiştir. Davalı ise, davacı ile aralarında ticari ilişki bulunmadığını savunmuş ve davayı inkar etmiştir. Bu durumda, somut olayda ispat külfeti davacı taraftadır. Davacı, davayı açarken delil listesinde münhasıran davalının defterlerine dayanmamış, her iki tarafın ticari defterlerini diğer delillerin yanında delil olarak göstermiştir. Mahkemece davacı defterleri incelenmiş, ancak davalı taraf defter sunmadığından incelenememiştir. Davacı tarafın sunduğu irsaliye altında teslim alan imzası bulunmakta ise de, bu imzanın kime ait olduğu yönünde araştırma ve inceleme yapılmamıştır. Davacı defterlerinin kapanış tasdikleri bulunmadığından lehine delil teşkil etmez. Bu durumda mahkemece irsaliye altındaki imzanın davalı ya da çalışanına ait olup olmadığı yönünden araştırma ve inceleme yapılarak deliller hep birlikte değerlendirilip varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, somut olaya uygun düşmeyen gerekçe ve eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 05.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker