Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Kooperatif Yönetim Kurulu Kararının İptali Davasında Kooperatifin Amacına Uygun Deniz Aracının Bulunup Bulunmadığının, Diğer Şartları Haiz Olup Olmadığının Resmi Makamlardan Araştırılıp Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağına İlişkin Yargıtay Kararı

Kooperatif Yönetim Kurulu Kararının İptali Davasında Kooperatifin Amacına Uygun Deniz Aracının Bulunup Bulunmadığının, Diğer Şartları Haiz Olup Olmadığının Resmi Makamlardan Araştırılıp Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağına İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/305

K. 2012/1966

T. 14.3.2012

• KOOPERATİF YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( Davacının Davalı Kooperatif Anasözleşmesinde Öngörülmüş Ortaklık Koşullarını Taşıyıp Taşımadığı ve Özellikle Kooperatifin Amacına Uygun Deniz Aracının Bulunup Bulunmadığının İlgili Resmi Makamlardan Araştırılması Gerektiği )

• ÜYELİĞİN TESPİTİ DAVASI ( Davacının Davalı Kooperatif Anasözleşmesinde Öngörülmüş Ortaklık Koşullarını Taşıyıp Taşımadığının Araştırılması Gerektiği - Kooperatif Yönetim Kurulu Kararının İptali İstemi )

• KOOPERATİF ORTAKLIK KOŞULLARI ( Kooperatif Yönetim Kurulu Kararının İptali İstemi - Davacının Davalı Kooperatif Anasözleşmesinde Öngörülmüş Ortaklık Koşullarını Taşıyıp Taşımadığının Resmi Mercilerden Araştırılması Gerektiği )

• KOOPERATİF AMACINA UYGUNLUK ( Kooperatif Yönetim Kurulu Kararının İptali İstemi - Kooperatifin Amacına Uygun Deniz Aracının Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Şartları Haiz Olup Olmadığının İlgili Resmi Makamlardan Araştırılıp Gerektiğinde Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )

ÖZET : Dava, davalı kooperatif yönetim kurulu tarafından verilen devralma nedenine dayalı üyelik başvurusunun reddine ilişkin kararın iptali ile davalı kooperatife üye olunduğunun tespiti istemlerine ilişkindir. Davacı anasözleşmedeki şartları taşıdığını iddia ile, kendisine ait deniz aracının tonilato belge fotokopisini sunmuştur. Mahkeme bu araca ilişkin resmi kayıtları celp etmediği gibi, deniz aracının kooperatif amacına uygunluğu yönünden de bir araştırma yapmamıştır. Bu durumda; mahkemece davacının davalı kooperatif anasözleşmesinde; "altı bent" halinde öngörülmüş ortaklık koşullarını taşıyıp taşımadığı, özellikle kooperatifin amacına uygun deniz aracının bulunup bulunmadığı ile diğer şartları haiz olup olmadığı ilgili resmi makamlardan ve zabıta aracılığıyla araştırılarak, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak hüküm kurulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki yönetim kurul kararının iptali, üyeliğin tespiti davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin dava dışı M. B. isimli davalı kooperatif üyesinden üyelik haklarını devraldığını, müvekkilinin kooperatife başvurmasına rağmen devir taleplerinin 24.08.2009 tarihli yönetim kurulu kararıyla haksız olarak kabul edilmediğini ileri sürerek, söz konusu yönetim kurulu kararının iptali ile müvekkilinin davalı kooperatif üyesi olarak kaydedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının anasözleşmede öngörülmüş olan üyelik şartlarını haiz olmadığını ve devir işleminin geçerli olmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davacının anasözleşmede öngörülen üyelik koşullarını haiz olduğundan davalı kooperatifin devre istinaden üyelik işlemini yapmamasının doğru olmadığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile davaya konu yönetim kurulu kararının iptaline ve davacının davalı kooperatif üyesi olarak kaydedilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava, davalı kooperatif yönetim kurulu tarafından verilen devralma nedenine dayalı üyelik başvurusunun reddine ilişkin kararın iptali ile davalı kooperatife üye olunduğunun tespiti istemlerine ilişkindir.

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 1. maddesinde kooperatiflerin "değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküller" olduğu belirtilmiş olmakla, Türk hukuku açısından kooperatiflerde "açık kapı ilkesi" benimsenmiş bulunmaktadır. Kooperatif anasözleşmelerinde üye olacak gerçek veya tüzel kişiler için özel nitelikte koşullar konulabilir, kooperatif yetkili organlarının anasözleşmede yer alan koşulları gerçekleştirmeyen kimselerin; kooperatife alınmasında kişisel ve objektif nitelikte haklı nedenlerle, sakıncalı gördükleri kişileri üyeliğe kabul etmemek yetkisi vardır. Mahkemece davacının anasözleşmenin 10. maddesindeki şartları haiz olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş ise de yapılan inceleme hükmü kurmaya yeterli değildir. Davacı anasözleşmedeki şartları taşıdığını iddia ile, kendisine ait deniz aracının tonilato belge fotokopisini sunmuştur. Mahkeme bu araca ilişkin resmi kayıtları celp etmediği gibi, deniz aracının kooperatif amacına uygunluğu yönünden de bir araştırma yapmamıştır. Bu durumda; mahkemece davacının davalı kooperatif anasözleşmesinin 10. maddesinde; "altı bent" halinde öngörülmüş ortaklık koşullarını taşıyıp taşımadığı, özellikle kooperatifin amacına uygun deniz aracının bulunup bulunmadığı ile diğer şartları haiz olup olmadığı ilgili resmi makamlardan ve zabıta aracılığıyla araştırılarak, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak oluşacak uygun sonuç dairesinde bir hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde eksik incelemeye dayalı olarak hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 14.03.2012 tarihinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker