Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Islah Suretiyle Talep Sonucunun Arttırılmasının Mümkün Olmadığına, Fazlaya Dair Hakların Ek Dava Açılmak Suretiyle Talep Edilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Islah Suretiyle Talep Sonucunun Arttırılmasının Mümkün Olmadığına, Fazlaya Dair Hakların Ek Dava Açılmak Suretiyle Talep Edilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/1734

K. 2012/6415

T. 2.4.2012

• ISLAH SURETİYLE TALEP SONUCUNUN ARTTIRILMASI ( Mümkün Olmadığı - Fazlaya Dair Hakların Ek Dava Açılmak Suretiyle Talep Edilmesi Gerektiği/Dava Dilekçesindeki Miktar Üzerinden Hüküm Kurulması Gerektiği )

• FAZLAYA DAİR HAKLAR ( Islah Suretiyle Talep Sonucunun Arttırılamayacağı - Fazlaya Dair Hakların Ek Dava Açılmak Suretiyle Talep Edilmesi Gerektiği/Dava Dilekçesindeki Miktar Üzerinden Hüküm Kurulacağı )

• ECRİMİSİL ( Dönem Sonlarından Yasal Faiziyle Tahsili Yerine İnfazda Tereddüte Yol Açacak Şekilde İşgal Başlangıç Tarihinden Yasal Faiziyle Tahsil Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )

• YASAL FAİZ ( Tahsiline Karar Verilen Ecrimisilin Dönem Sonlarından Yasal Faiziyle Tahsili Yerine İnfazda Tereddüte Yol Açacak Şekilde İşgal Başlangıç Tarihinden Yasal Faiziyle Tahsil Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )

ÖZET : 1- HUMK.nun 84.maddesi ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun kararına göre bozmadan sonra ıslah suretiyle talep sonucunun arttırılması mümkün değildir. Fazlaya dair hakların ek dava açılmak suretiyle talep edilmesi gerekir. Bu itibarla dava dilekçesindeki miktar üzerinden hüküm kurulması gerekirken, ıslah dilekçesindeki talep nazara alınarak fazlaya hükmedilmesi,

2- Tahsiline karar verilen ecrimisilin dönem sonlarından yasal faiziyle tahsili yerine, infazda tereddüte yol açacak şekilde, işgal başlangıç tarihinden yasal faiziyle tahsil kararı verilmesi, doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi, kal ve ecrimisil davasından dolayı yapı1an yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılan hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekili yonünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iyice anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar davalı idare vekilince temyiz edilmiştir. Dava konusu taşınmaza davalı idarenin kamulaştırmasız el attığı mahallinde yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporu ve dosya kapsammdan anlaşıldığından,’el atmanın önlenmesi’ ve kal davasının kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik gorülmemiştir.

Ancak;

1- HUMK.nun 84.maddesi ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 04.02.1948, gün ve 10/3 sayılı kararına göre bozmadan sonra ıslah suretiyle talep sonucunun arttırılması mümkün değildir. Fazlaya dair hakların ek dava açı1mak suretiyle talep edilmesi gerekir.

Bu itibarla dava dilekçesindeki miktar üzerinden hüküm kurulması gerekirken, ıslah dilekçesindeki talep nazara alınarak fazlaya hükmedilmesi,

2- Tahsiline karar verilen ecrimisilin dönem sonlarından yasal faiziyle tahsili yerine, infazda tereddüte yol açacak şekilde, işgal başlangıç tarihinden yasal faiziyle tahsil kararı verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK 428. maddesi gereginee BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 02.04.2012 gününde oybirligiyle karar verildi.

 
free poker