Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Tüm Kat Maliklerinin Oybirliğiyle Alınmayan Onaylı Mimari Proje Dışında Başka Bir Projenin Kabulüne Ve Bu Suretle Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçilmesini Karara Bağlayan Kat Malikleri Kurulu Kararının İptal Edileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

Tüm Kat Maliklerinin Oybirliğiyle Alınmayan Onaylı Mimari Proje Dışında Başka Bir Projenin Kabulüne Ve Bu Suretle Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçilmesini Karara Bağlayan Kat Malikleri Kurulu Kararının İptal Edileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/249

K. 2012/2526

T. 12.3.2012

• KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ VE İPTALİ ( Tüm Kat Maliklerinin Oybirliğiyle Alınmayan Onaylı Mimari Proje Dışında Başka Bir Projenin Kabulüne ve Bu Suretle Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçilmesini Karara Bağlayan Kararının İptal Edileceği )

• KAT İRTİFAKINDAN KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLMESİ ( Oybirliğiyle Alınmayan Onaylı Mimari Proje Dışında Başka Bir Projenin Kabulüne ve Bu Suretle Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçilmesini Karara Bağlayan Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Gerektiği )

• OYBİRLİĞİ İLE ALINMAYAN KARAR ( Tüm Kat Maliklerinin Oybirliğiyle Alınmayan Onaylı Mimari Proje Dışında Başka Bir Projenin Kabulüne ve Bu Suretle Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçilmesini Karara Bağlayan Kat Malikleri Kurulu Kararının İptal Edileceği )

ÖZET : Dava dilekçesinde, kat malikleri kurulu kararının 7.maddesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve iptali istenilmiştir. Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden anataşınmazın 6 bağımsız bölümden oluştuğu, iptali istenen kararın alındığı toplantıya 5 bağımsız bölüm malikinin asaleten ve vekaleten katıldığı anlaşılmaktadır. Tüm kat maliklerinin oybirliğiyle alınmayan, onaylı mimari proje dışında başka bir projenin kabulüne ve bu suretle kat irtifakından kat mülkiyetine geçilmesini karara bağlayan kat malikleri kurulu kararının 7. maddesinin iptali gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle davanın reddi yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

DAVA : Dava dilekçesinde, 27.01.2010 tarihli kat malikleri kurulu kararının 7.maddesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde; kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi işleminin kat irtifakına esas olan 1980 tarihli mimari projeye göre değil, sonradan düzenlenen ancak ilgili belediye tarafından onaylanmayan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 09.05.1986 tarihinde onaylanan projeye göre yapılması ve bu işlemler için yöneticinin yetkili kılınmasına ilişkin olarak alınan

27 Ocak 2010 tarihli kat malikleri kurulu kararının 7.maddesinin yok hükmünde olduğunun tespitini ve iptalini istemiş, mahkemece 634 Sayılı Yasanın 19.maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre proje değişikliğinin bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası ile yapılabileceği, bu nedenle kararın nisap yönünden iptalinin istenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Yasası'nın 14. maddesine göre kat irtifakının kurulması için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile birlikte 12. maddenin ( a ) bendine uygun olarak düzenlenen projeyi ( maddede sözü edilen diğer belgelerle birlikte ) tapu idaresine vermeleri lazımdır. Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve 12.maddede yazılı belgelere dayalı olarak, o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının birlikte tapu idaresinden istemde bulunması suretiyle yapılır. Kat irtifakının kurulması sırasında tapuya tescil edilmiş olan mimari projeden farklı bir projeye göre kat mülkiyetine geçilebilmesi mümkün değildir.

Öte yandan; Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin birinci fıkrasında "Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar" hükmüne yer verilmiştir. Bu madde hükmüne göre kat maliklerinin korumaya mecbur oldukları mimari durum, onaylanmış ve aslı belediye imar müdürlüğünde saklanmakta olan mimari projedeki durumdur. 19. maddenin 5711 Sayılı Yasayla değişik ikinci fıkrası hükmü ile tüm kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasıyla yapılması olanaklı kılınan değişiklikler, anagayrimenkulün ortak yerlerinde yapılacak olan inşaat, onarım ve tesisler ile değişik renkte dış badana veya boya işlemlerinden ibarettir. Değişik ikinci fıkra kat maliklerinin bir kısmına, korunması mecbur olan mimari durumu belirleyen onaylı mimari projeyi değiştirme hak ve yetkisi vermez.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden anataşınmazın 6 bağımsız bölümden oluştuğu, iptali istenen kararın alındığı toplantıya 5 bağımsız bölüm malikinin asaleten ve vekaleten katıldığı anlaşılmaktadır. Tüm kat maliklerinin oybirliğiyle alınmayan, onaylı mimari proje dışında başka bir projenin kabulüne ve bu suretle kat irtifakından kat mülkiyetine geçilmesini karara bağlayan 27 Ocak 2010 tarihli kat malikleri kurulu kararının 7. maddesinin iptali gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle davanın reddi yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker