Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Silahla ve Yaşamsal Tehlikeye Neden Olacak Şekilde Kasıtlı Yaralamada Sanığın Yanılgılı Uygulama Nedeniyle Ortaya Çıkan Hafif Sonuç Cezadan İkinci Kez Mahkumiyetin Sonuçlarını da Kapsayacak Şekilde Yararlandırılamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı

Silahla ve Yaşamsal Tehlikeye Neden Olacak Şekilde Kasıtlı Yaralamada Sanığın Yanılgılı Uygulama Nedeniyle Ortaya Çıkan Hafif Sonuç Cezadan İkinci Kez Mahkumiyetin Sonuçlarını da Kapsayacak Şekilde Yararlandırılamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2009/8868

K. 2012/2131

T. 23.1.2012

• KASTEN YARALAMA ( Silahla ve Yaşamsal Tehlikeye Neden Olacak Şekilde/Sanığın Yanılgılı Uygulama Nedeniyle Ortaya Çıkan Hafif Sonuç Cezadan İkinci Kez Mahkumiyetin Sonuçlarını da Kapsayacak Şekilde Yararlandırılamayacağı - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanamayacağı )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Nitelikli Kasten Yaralama/Sanığın Yanılgılı Uygulama Nedeniyle Ortaya Çıkan Hafif Sonuç Cezadan İkinci Kez Mahkumiyetin Sonuçlarını da Kapsayacak Şekilde Yararlandırılamayacağı - Uygulanmaması Gereği )

• YANLIŞ UYGULAMA NEDENİYLE SANIK HAKKINDA HAFİF CEZANIN UYGULANMASI ( Sanığın Bu Cezadan İkinci Kez Mahkumiyetin Sonuçlarını da Kapsayacak Şekilde Yararlandırılamayacağı - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanamayacağı/Nitelikli Kasten Yaralama )

ÖZET : Sanığın, katılanı silahla yaşamsal tehlike geçirecek şekilde yaralaması suçunda; sanığın önceki yanılgılı uygulama nedeniyle ortaya çıkan hafif sonuç cezadan, ikinci kez mahkumiyetin sonuçlarını da kapsayacak şekilde yararlandırılmasını sağlayacak, sanığa daha önce bir kez tanınmış olan atıfet genişletilmek suretiyle hakkaniyete aykırı sonuçların doğmasına, adalet ve eşitlik ilkelerinin zedelenmesine yol açılmış olacaktır. Dolayısı ile sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmasının mümkün olmadığı gözetilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanığın, katılanı silahla yaşamsal tehlike geçirecek şekilde yaralaması eylemi için 5237 sayılı TCK'nın 86/1, 86/3-e, 87/1-d maddeleri uyarınca bulunan 3 yıl hapis cezasının 5237 sayılı Yasa'nın 87/1-son maddesi hükmü gereğince 5 yıl hapis cezasının altında kalması nedeniyle buraya yükseltilmesi gerektiği halde, hatalı uygulama yapılarak yazılı şekilde eksik cezaya hükmolunmuş ise de, aleyhe temyiz olmaması nedeniyle bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.

Ancak doğru uygulama yapılsaydı 5237 sayılı Yasa'nın 87/1-son maddesi ile bulunan 5 yıl hapis cezası üzerinden mahkemece kabul olunup takdir edilen 29. madde hükmü gereğince 1/2 oranında indirim yapıldığında 2 yıl 6 ay hapis ve bu miktar üzerinden 62. maddeye göre 1/6 oranında indirim yapıldığında ise 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunacaktı. Şu halde 1 yıl 3 ay hapis cezası 5237 sayılı Yasa'nın 87/1-son maddesi gözetilmeden uygulama yapılmış olması nedeniyle 08.02.2008 tarih ve 5728 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesinde düzenlenmiş bulunan "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" müessesesinin uygulanabilirlik sınırları içerisine girmiş bulunmaktadır. Doğru uygulama yapılması halinde 5271 sayılı Yasa'nın 231. maddesinin uygulanma ihtimali bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak Yüksek Yargıtay Ceza Genel Kurulu 04.03.2008 gün ve 2008/6-47 esas, 2008/43 sayılı kararında "sanığın önceki yanılgılı uygulama nedeniyle ortaya çıkan hafif sonuç cezadan, ikinci kez mahkumiyetin sonuçlarını da kapsayacak şekilde yararlandırılmasını sağlayacak, sanığa daha önce bir kez tanınmış olan atıfet genişletilmek suretiyle hakkaniyete aykırı sonuçların doğmasına, adalet ve eşitlik ilkelerinin zedelenmesine yol açılmış olacaktır. Benzer konuda Yargıtay CGK'nın 17.11.1988 gün ve 282-348 sayılı kararı ile 23.03.2004 gün ve 41-70 sayılı kararında da aynı sonuca ulaşılmıştır." şeklinde belirtilmiş olup, bu açıklamalar ışığında somut olayımıza ilişkin olarak değerlendirme yapıldığında sanık hakkında 5728 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesinin uygulanma imkan ve kabiliyeti bulunmadığından bu nedenle bozma yapılması düşünülmemiştir.

Yerinde görülmeyen sair itirazların REDDİNE,

Ancak;

Sanığın üzerine atılı suç için TCK 53/1-c maddesi hükmünün aynı Yasa'nın 53/3. maddesine göre kendi alt soyu bakımından şartla tahliye tarihine kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde cezanın infazı tamamlanıncaya kadar uygulanmasına karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMUK'nın 322. maddesi gereğince, hüküm fıkrasının bu konu ile ilgili kısmının "5237 sayılı Yasa'nın 53/1-a,b,d,e bentlerinde yazılı hakları kullanmaktan mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, 53/1-c maddesinde yazılı velayet, vesayet ve kayyımlığa ait yetkileri kendi alt soyu üzerinde kullanmaktan 53/3. maddesi hükmü gereğince şartla tahliye tarihine kadar yoksun bırakılmasına" şeklinde değiştirilmesi ve sair kısımların aynen bırakılması suretiyle hükmün ( DÜZELTİLEREK ONANMASINA ), 23.01.2012 günü oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker