Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Yargıtay'ın Yerleşmiş Uygulamalarına Göre, Anataşınmazın Projesinde Yer Almamış Olsa Bile Kat Maliklerinin Klima Cihazını Kendi Bağımsız Bölümünün Pencere Ve Balkonuna Konulmasına Komşularını Rahatsız Etmemek Koşuluyla İzin Verilmekte İse De, Klimanın Ort

Yargıtay'ın Yerleşmiş Uygulamalarına Göre, Anataşınmazın Projesinde Yer Almamış Olsa Bile Kat Maliklerinin Klima Cihazını Kendi Bağımsız Bölümünün Pencere Ve Balkonuna Konulmasına Komşularını Rahatsız Etmemek Koşuluyla İzin Verilmekte İse De, Klimanın Ortak Yer Niteliğindeki Balkon Demirinin Dışına Monte Edilmiş Olduğu Anlaşıldığından Bu Eylemin Yargıtay'ın Yukarıda Sözü Edilen Yerleşik Uygulamasına Ve Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. Maddesinin İkinci Fıkrasına Aykırılık Oluşturduğu Gözetilerek Cihazın Bulunduğu Yerden Kaldırılmasına Hükmedilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/610

K. 2012/1284

T. 13.2.2012

• ORTAK YERE TAKILAN KLİMANIN KALDIRILMASI TALEBİ (Klimanın Ortak Yer Niteliğindeki Balkon Demirinin Dışına Monte Edilmiş Olduğu - Cihazın Bulunduğu Yerden Kaldırılacağı)

• KLİMANIN KALDIRILMASI TALEBİ (Anataşınmazın Projesinde Yer Almamış Olsa Bile Kat Maliklerine Kendi Bağımsız Bölümlerinde Pencere ve Balkonuna Konulmasına Komşularını Rahatsız Etmemek Koşuluyla İzin Verileceği - Klimanın Ortak Yer Niteliğindeki Balkon Demirinin Dışına Monte Edildiği)

• KOMŞULARI RAHATSIZ ETMEMEK KOŞULU İLE İZİN (Anataşınmazın Projesinde Yer Almamış Olsa Bile Kat Maliklerine Kendi Bağımsız Bölümlerinde Pencere ve Balkonuna Konulmasına İzin Verileceği - Klimanın Ortak Yer Niteliğindeki Balkon Demirinin Dışına Monte Edildiği)

ÖZET : Davada, ortak yere takılan klimanın kaldırılması istenilmiştir. Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre, anataşınmazın projesinde yer almamış olsa bile kat maliklerinin klima cihazını kendi bağımsız bölümünün pencere ve balkonuna konulmasına komşularını rahatsız etmemek koşuluyla izin verilmekte ise de, klimanın ortak yer niteliğindeki balkon demirinin dışına monte edilmiş olduğu anlaşıldığından bu eylemin Yargıtay'ın yukarıda sözü edilen yerleşik uygulamasına ve Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık oluşturduğu gözetilerek cihazın bulunduğu yerden kaldırılmasına hükmedilmelidir.

DAVA : Dava dilekçesinde, ortak yere takılan klimanın kaldırılması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu anataşınmazın ortak alanı olan balkon demirlerinin dışına davalı tarafça monte edilmiş olan bir adet klimanın kaldırılarak eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece klimanın duvarda değil balkonda olduğu ve rahatsızlık vermediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre, anataşınmazın projesinde yer almamış olsa bile kat maliklerinin klima cihazını kendi bağımsız bölümünün pencere ve balkonuna konulmasına komşularını rahatsız etmemek koşuluyla izin verilmekte ise de, somut olayda dava konusu edilen klimanın ortak yer niteliğindeki balkon demirinin dışına monte edilmiş olduğu anlaşıldığından bu eylemin Yargıtay'ın yukarıda sözü edilen yerleşik uygulamasına ve Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık oluşturduğu gözetilerek dava konusu cihazın bulunduğu yerden kaldırılmasına hükmedilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 13.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker