Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Tehdit Suçundan Beraat Eden Ve Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Maktu Vekalet Ücreti Hükmedileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

Tehdit Suçundan Beraat Eden Ve Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Maktu Vekalet Ücreti Hükmedileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2012/3161

K. 2012/5475

T. 7.3.2012

• TEHDİT SUÇU (Beraat Eden ve Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Maktu Vekalet Ücreti Hükmedileceği)

• BERAAT EDEN SANIK YARARINA MAKTU VEKALET ÜCRETİ (Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Hükmedileceğinin Gözetileceği)

• VEKALET ÜCRETİ (Tehdit Suçunda Beraat Eden ve Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Maktu Hükmedileceği)

ÖZET : Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına maktu vekalet ücreti hükmedilir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Yasada öngörülen suç tipine uyduğu,

Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.

Ancak;

Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168. maddesi delaletiyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca maktu vekalet ücreti hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz iddiaları bu nedenle yerinde ise de, bu aykırılık, yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olduğundan, temyiz edilen kararın açıklanan noktası tebliğnameye uygun olarak, beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren sanık yararına 310 lira maktu vekalet ücretinin hazineden tahsiline, biçiminde DÜZELTİLMEK ve başkaca yönleri Yasaya uygun bulunan hüküm, bu bağlamda ONANMAK suretiyle 5320 sayılı Yasanın 8/1.madde ve fıkrası aracılığıyla 1412 sayılı CYY.nın 322.maddesi uyarınca davanın esasına, 07.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker