Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Kambiyo Senedi Niteliğindeki Bonoya Dayalı Borçlar Aranacak Borçlar Niteliğinde Olup, Bonoda Belirtilen Borçluların Yerleşim Yerinin Bulunduğu Yerdeki Mahkemeden, Bonoda Öngörülen Yetkili Mahkemeden, Bonoda Gösterilen Ödeme Yerindeki Mahkemeden, Bonoda Öd

Kambiyo Senedi Niteliğindeki Bonoya Dayalı Borçlar Aranacak Borçlar Niteliğinde Olup, Bonoda Belirtilen Borçluların Yerleşim Yerinin Bulunduğu Yerdeki Mahkemeden, Bonoda Öngörülen Yetkili Mahkemeden, Bonoda Gösterilen Ödeme Yerindeki Mahkemeden, Bonoda Ödeme Yeri Gösterilmemişse, Bononun Düzenlendiği Yerdeki Mahkemeden İhtiyati Haciz Talebinde Bulunulabileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/1194

K. 2012/2285

T. 20.2.2012

• İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ ( Kambiyo Senedi Niteliğindeki Bonoya Dayalı Borçlar Aranacak Borçlar Niteliğinde Olup Bonoda Belirtilen Borçluların Yerleşim Yerinin Bulunduğu Yerdeki Mahkemeden Bonoda Öngörülen Yetkili Mahkemeden Talepte Bulunabileceği )

• KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİNDEKİ BONOYA DAYALI TAKİP ( Borçlar Aranacak Borçlar Niteliğinde Olup Bonoda Belirtilen Borçluların Yerleşim Yerinin Bulunduğu Yerdeki Mahkemeden Bonoda Öngörülen Yetkili Mahkemeden İhtiyati Haciz Talebinde Bulunabileceği )

• BONODA ÖDEME YERİ ( Gösterilmemişse Bononun Düzenlendiği Yerdeki Mahkemeden İhtiyati Haciz Talebinde Bulunulabileceği )

• YETKİLİ MAHKEME ( İhtiyati Haciz İstemi - Kambiyo Senedi Niteliğindeki Bonoya Dayalı Borçlar Aranacak Borçlar Niteliğinde Olup Bonoda Belirtilen Borçluların Yerleşim Yerinin Bulunduğu Yerdeki Mahkemeden Bonoda Öngörülen Yetkili Mahkemeden Talepte Bulunabileceği )

ÖZET : Dava, ihtiyati haciz istemidir. İstem, ihtiyati haciz kararına itiraz ile ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına ilişkindir. Kambiyo senedi niteliğindeki bonoya dayalı borçlar aranacak borçlar niteliğinde olup, bonoda belirtilen borçluların yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki mahkemeden, bonoda öngörülen yetkili mahkemeden, bonoda gösterilen ödeme yerindeki mahkemeden, bonoda ödeme yeri gösterilmemişse, bononun düzenlendiği yerdeki mahkemeden ihtiyati haciz talebinde bulunulabilir. Somut olayda, bono üzerinde 'Diyarbakır' mahkemelerinin yetkili olduğu belirtildiği gibi, borçluların ikametgahlarının da 'Diyarbakır' olmasına göre yetkili mahkeme Diyarbakır mahkemeleri olduğu için, İİK.'nın 265. maddesi gereği yetki itirazının kabulüne karar verilmesi gerekir

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Tatvan Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 29/07/2011 tarih ve 2011/143-2011/654 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi muterizler vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz kararına itiraz edenler vekili, Diyarbakır mahkemelerinin yetkili olduğunu zira tüm borçluların ikametgahlarının Diyarbakır'da bulunduğunu, lehtarın önce V. Ç.'e senedi ciro ettiğini, akabinde tekrar ciro yoluyla aldığını, bu nedenle meşru hamil olmadığını, V. Ç.'in geriye ciro nedeniyle lehtara başvuru hakkı bulunduğu için aleyhine ihtiyati haciz talebinde bulunulamayacağını, senedin bono niteliğine sahip olmadığını, zira sağlıklı bir ciro silsilesinin bulunmadığını ileri sürerek ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

İhtiyati haciz talep eden vekili itirazın reddini istemiştir.

Mahkemece, alacaklı tarafından teminat yatırıldığı gibi, teminata yönelik itiraz bulunulmadığı, icra takibi başlatıldığı için de teminatın alacaklıya iade edildiği, ihtiyati haciz talebinde bulunulduğu tarihte Tatvan İcra Müdürlüğü nezdinde kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, dolayısıyla Tatvan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yetkili olduğu, İİK. 265. maddesine uygun itirazların bulunmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiştir.

Kararı, muterizler vekili temyiz edilmiştir.

1-İstem, ihtiyati haciz kararına itiraz ile ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına ilişkindir. Kambiyo senedi niteliğindeki bonoya dayalı borçlar aranacak borçlar niteliğinde olup, bonoda belirtilen borçluların yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki mahkemeden, bonoda öngörülen yetkili mahkemeden, bonoda gösterilen ödeme yerindeki mahkemeden, bonoda ödeme yeri gösterilmemişse, bononun düzenlendiği yerdeki mahkemeden ihtiyati haciz talebinde bulunulabilir. Somut olayda, bono üzerinde 'Diyarbakır' mahkemelerinin yetkili olduğu belirtildiği gibi, borçluların ikametgahlarının da 'Diyarbakır' olmasına göre yetkili mahkeme Diyarbakır mahkemeleri olduğu için, İİK.'nın 265. maddesi gereği yetki itirazının kabulüne karar verilmesi gerekirken, belirtilen gerekçe ile yetki itirazının reddi doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir.

2-Bozma sebep ve şekline göre muterizler vekilinin diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 )nolu bentte açıklanan nedenlerle muterizler vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın muterizler yararına BOZULMASINA, ( 2 )nolu bentte açıklanan nedenle muterizler vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 20.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker