Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

PTT Müdürlüğünde Çalışan Sanığın Eşini Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Arasında Gösterdiğine, Sanığın Eşinin Geçici Süreli Sigortalı Olduğundan Sağlık Yardımına Hak Kazandığına, Bu Nedenle Dolandırıcılık Suçunun Oluşmadığına İlişkin Yargıtay Kararı

PTT Müdürlüğünde Çalışan Sanığın Eşini Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Arasında Gösterdiğine, Sanığın Eşinin Geçici Süreli Sigortalı Olduğundan Sağlık Yardımına Hak Kazandığına, Bu Nedenle Dolandırıcılık Suçunun Oluşmadığına İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2011/22751

K. 2012/30753

T. 6.3.2012

• NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( PTT Müdürlüğünde Çalışan Sanığın Geçici Süreli Sigortalı Gözüken Eşini de Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Arasında Gösterdiği - Sanığın Eşinin Sağlık Yardımına Hak Kazandığı/Suçun Oluşmayacağı )

• PTT GÖREVLİSİNİN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER ARASINDA EŞİNİ DE BELİRTMESİ ( Sanığın Eşi Geçici Süreli Sigortalı Olduğundan Sağlık Yardımına Hak Kazandığı - Dolandırıcılık Suçunun Oluşmadığı )

• SAĞLIK YARDIMINI HAK EDEN KİŞİ ( PTT Müdürlüğünde Çalışan Sanığın Eşini Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Arasında Gösterdiği/Sanığın Eşi Geçici Süreli Sigortalı Olduğundan Sağlık Yardımına Hak Kazandığı - Dolandırıcılık Suçunun Oluşmadığı )

ÖZET : Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekir. PTT Müdürlüğü nezdinde posta dağıtıcısı olarak görev yapan sanığın, sigortalı hizmeti nedeniyle sağlık yardımına müstehak sayılan eşini kurumuna ibraz ettiği tedavi yardım beyannamesinde, bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri arasında göstererek eşine ait sağlık harcamalarının katılan kurum tarafından karşılanmasına sebebiyet vermesi şeklinde belirlenen eyleminde, geçici sürelerle çalışan eşinin, prim ödenmesi nedeniyle sağlık yardımına müstehak sayılmasından dolayı tabi olduğu ilgili sosyal güvenlik kurumunun sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hak kazanacağı ve kurumun herhangi bir zararı söz konusu olmayacağı anlaşılmakla, dolandırıcılık suçunun oluşmadığına yönelik kabul hukuka uygundur.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.

Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.

Somut olayda;

PTT Müdürlüğü nezdinde posta dağıtıcısı olarak görev yapan sanığın, sigortalı hizmeti nedeniyle sağlık yardımına müstehak sayılan eşi Y. D.'ı, 2003-2007 yıllarında kurumuna ibraz ettiği tedavi yardım beyannamesinde, bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri arasında göstererek eşine ait sağlık harcamalırının katılan kurum tarafından karşılanmasına sebebiyet vermesi şeklinde belirlenen eyleminde, 1991 ile 2007 yılları arasında geçici sürelerle çalışan eşinin, 506 sayılı Kanuna göre 23.09.2005 ile 28.02.2006 tarihleri arasında sigortalı adına 92 gün prim ödenmesi nedeniyle sağlık yardımına müstehak sayılmasından dolayı tabi olduğu ilgili sosyal güvenlik kurumunun sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hak kazanacağı ve kurumun herhangi bir zararı söz konusu olmayacağı anlaşılmakla, dolandırıcılık suçunun oluşmadığına yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

SONUÇ : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 06.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker