Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Mahkemenin Yargılamanın İyi Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak İçin Birlikte Açılmış Ya Da Sonradan Birleştirilmiş Davaların Ayrılmasına Davanın Her Aşamasında Karar Verebileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

Mahkemenin Yargılamanın İyi Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak İçin Birlikte Açılmış Ya Da Sonradan Birleştirilmiş Davaların Ayrılmasına Davanın Her Aşamasında Karar Verebileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/234

K. 2012/869

T. 26.1.2012

• GEÇİT İRTİFAKI KURULMASI İSTEMİ (Yargılamanın İyi Bir Şekilde Yürütülmediği - Mahkeme Yargılamanın İyi Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak İçin Birlikte Açılmış ya da Sonradan Birleştirilmiş Davaların Ayrılmasına Davanın Her Aşamasında Karar Verebileceği)

• DAVALARIN AYRILMASI (Geçit İrtifakı Kurulması İstemi - Mahkeme Yargılamanın İyi Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak İçin Birlikte Açılmış ya da Sonradan Birleştirilmiş Davaların Ayrılmasına Davanın Her Aşamasında Karar Verebileceği)

• ZORUNLU DAVA ARKADAŞI OLMAYAN DAVACILAR (Yargılamanın İyi Bir Şekilde Yürütülmesini Teminen Davanın Ayrılmasına Karar Verilmesi Gerektiği)

ÖZET : Dava, Türk Medeni Kanununun 747.maddesine dayanarak açılmış geçit irtifakı kurulması istemine ilişkindir. Zorunlu dava arkadaşı olmayan davacılar tarafından açılan eldeki davada, yargılama iyi bir şekilde yürütülmemiştir. 6100 sayılı HMK'nun 167.maddesine göre mahkeme, yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için birlikte açılmış ya da sonradan birleştirilmiş davaların ayrılmasına, davanın her aşamasında talep üzerine veya kendiliğinden karar verebileceğinden mahkemece yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini teminen zorunlu dava arkadaşı olmayan davacıların açtıkları davanın ayrılmasına karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 24.08.2010 gününde verilen dilekçe ile geçit hakkı istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 21.06.2011 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı S. A. tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, 288, 289, 302 ve 321 sayılı parseller malikleri tarafından 305, 308, 313, 314 ve 315 sayılı parsel malikleri aleyhine Türk Medeni Kanununun 747.maddesine dayanarak açılmış geçit irtifakı kurulması istemine ilişkindir.

Davalılardan 321 sayılı parsel maliki S. A., yanıt vermiş ve davanın reddini savunmuştur. Diğer davalılar savunmada bulunmamışlardır.

Mahkemece, 25.04.2011 tarihli bilirkişi krokisinde kırmızı ile boyanan güzergahtan davacı parselleri lehine geçit irtifakı tesis edilmiştir.

Hükmü, davalılardan 321 sayılı parsel maliki S. A. temyiz etmiştir.

Taraflar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmamaktadır. Çünkü, zorunlu dava arkadaşlığından söz edebilmek için, bir hakkın muhtelif kimseleı tarafından kullanılması veya muhtelif kimselere karşı kullanılması şart kılman hallerin bulunması gerekir. Başka bir deyişle, o hakkın dava konusu edilmesinde hak sahibi kişilerin hepsinin birlikte dava açması, kendilerine karşı o haktan dolayı bir dava açılacaksa o davanın hepsine karşı açılması koşulu aranır.

Somut uyuşmazlıkta davacılar, ayrı ayrı parsellerin malikidir. Her birinin hakkını ayrı ayrı açacakları davadaki hasımlarına karşı ileri sürme olanağı bulunmaktadır.

Bu nedenle, zorunlu dava arkadaşı olmayan davacılar tarafından açılan eldeki davada, yargılama iyi bir şekilde yürütülmemiştir.

6100 sayılı HMK'nun 167.maddesine göre mahkeme, yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için birlikte açılmış ya da sonradan birleştirilmiş davaların ayrılmasına, davanın her aşamasında talep üzerine veya kendiliğinden karar verebileceğinden mahkemece yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini teminen zorunlu dava arkadaşı olmayan davacıların açtıkları davanın ayrılmasına karar verilmesi gerekirken, belirtilen ilke gözardı edilerek, açılan davaların birlikte görülmesi doğru olmamıştır.

Karar, açıklanan nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA., bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan harcın istek halinde iadesine, 26.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker