Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Nihai Kararla İİK'nun 179/B Maddesindeki Tedbirlere Hükmedilmesi Gerekirse de Yargılama Aşamasında Dahi İstemle Varılması Amaçlanan Hedefin Elde Edilmesinin İmkansız Hale Geleceğinden Endişe Edilmesi Halinde Ara Karar Şeklinde Gerekli ve Yeterli Tedbirler

Nihai Kararla İİK'nun 179/B Maddesindeki Tedbirlere Hükmedilmesi Gerekirse de Yargılama Aşamasında Dahi İstemle Varılması Amaçlanan Hedefin Elde Edilmesinin İmkansız Hale Geleceğinden Endişe Edilmesi Halinde Ara Karar Şeklinde Gerekli ve Yeterli Tedbirlerin Verilmesinin Mümkün Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/207

K. 2012/650

T. 2.2.2012

• İFLASIN ERTELENMESİ İSTEMİ (Nihai Kararla Tedbire Hükmedilmesi Gerekirse de Yargılama Aşamasında Dahi İstemle Varılması Amaçlanan Hedefin Elde Edilmesinin İmkansız Hale Geleceğinden Endişe Edilmesi Halinde Ara Kararı Şeklinde Gerekli ve Yeterli Tedbirlerin Verilmesinin Mümkün Olduğu)

• TEDBİRE HÜKMEDİLMESİ (Nihai Kararla İİK'nun 179/B Md.sindeki Tedbirlere Hükmedilmesi Gerekirse de Yargılama Aşamasında Dahi İstemle Varılması Amaçlanan Hedefin Elde Edilmesinin İmkansız Hale Geleceğinden Endişe Edilmesi Halinde Ara Karar Şeklinde Gerekli ve Yeterli Tedbirlerin Verilmesinin Mümkün Olduğu)

• ARA KARAR (İflasın Ertelenmesi İstemi - Nihai Kararla Tedbirlere Hükmedilmesi Gerekirse de Yargılama Aşamasında Dahi İstemle Varılması Amaçlanan Hedefin Elde Edilmesinin İmkansız Hale Geleceğinden Endişe Edilmesi Halinde Ara Kararı Şeklinde Gerekli ve Yeterli Tedbirlerin Verilmesinin Mümkün Olduğu)

ÖZET : İflasın ertelenmesi istemleri, borca batıklık bildirimini ve bir proje kapsamında, kooperatiflerle sermaye şirketlerinin iflas halinden kurtulması yönündeki gerçekçi ve somut beklentiyi içerirler. Her ne kadar, diğer yasal şartların bulunduğunun tespiti halinde, nihai kararla İİK'nun 179/b maddesindeki tedbirlere hükmedilmesi gerekirse de, yargılama aşamasında dahi istemle varılması amaçlanan hedefin elde edilmesinin imkansız hale geleceğinden endişe edilmesi halinde, ara kararı şeklinde gerekli ve yeterli tedbirlerin verilmesi mümkündür.

Ne var ki, istemde HMK'nun 390. maddesinin üçüncü bendindeki şartların bulunması ve haklılığın yaklaşık biçimde ispatlanması da gerekir. Talep bu detayları içermediği gibi, haklılığın ispatı noktasındaki mahkeme değerlendirmesi de hukuka uygun bulunmuştur.

DAVA : İstemcinin derdest iflasın ertelenmesi yargılaması sırasında İİK'nun 179/b maddesi uyarınca ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebi üzerine mahkemece 24.10.2011 tarihli talebin reddine yönelik kararın süresi içinde istemci B... Elektrik San. Tic. A.Ş. vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : İstemci vekili, müvekkili şirketin borca batık durumda olduğunu ve sundukları iyileştirme projesi kapsamında iflasın ertelenmesi isteminde bulunduklarını, alınan bir kök ve iki ek raporda belirtilen eksiklikleri tamamladıklarını, bilirkişilerin rapor düzenleme usullerinin de denetime elverişli olmadığını, 2.358.952,27 TL Tik şüpheli alacağın bulunduğunu, 1.764.704,22 TL lik özel maliyet giderinin, tahliyenin yapıldığı Temmuz 2011'de kayda geçirildiğini, borç senedi tutarında, raporda gösterilen artışın gerçekleşmediğini, aksine azalma olduğunu ve ortaklardan alacakların silinmesinin 6111 sayılı Yasa'ya uygun bulunduğunu ileri sürerek, İİK'nun 179/b uyarınca ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iflasın ertelenmesi talebinin kendisinin geçici bir hukuki himaye tedbiri olduğu, tedbirlerin hükümde değerlendirilebileceği, İİK'nun 179/b maddesinin nihai tedbir olduğu ve nihai kararın henüz verilmediği, HMK'nun 394. maddesine göre, raporun yaklaşık bir ispatı sağlamadığı ve istemcinin de raporun yetersizliğini ileri sürdüğü gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir.

Kararı, istemci vekili temyiz etmiştir.

6100 sayılı HMK'nun 389. maddesinin birinci fıkrasında, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli derecede zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme nedeniyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği belirtildikten sonra, ikinci fıkrada bu düzenlemenin, niteliği uygun düştüğü ölçüde çekişmesiz yargı işlerinde de uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

İflasın ertelenmesi istemleri, borca batıklık bildirimini ve bir proje kapsamında, kooperatiflerle sermaye şirketlerinin iflas halinden kurtulması yönündeki gerçekçi ve somut beklentiyi içerirler. Her ne kadar, diğer yasal şartların bulunduğunun tespiti halinde, nihai kararla İİK'nun 179/b maddesindeki tedbirlere hükmedilmesi gerekirse de, yargılama aşamasında dahi istemle varılması amaçlanan hedefin elde edilmesinin imkansız hale geleceğinden endişe edilmesi halinde, ara kararı şeklinde gerekli ve yeterli tedbirlerin verilmesi mümkündür.

Ne var ki, istemde HMK'nun 390. maddesinin üçüncü bendindeki şartların bulunması ve haklılığın yaklaşık biçimde ispatlanması da gerekir. Talep bu detayları içermediği gibi, haklılığın ispatı noktasındaki mahkeme değerlendirmesi de hukuka uygun bulunmuştur.

Bu açıklama ve dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, istemci vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, istemci vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 02.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker