Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Anayasa Mahkemesi'nin Konuya İlişkin İptal Kararının Yürürlüğe Girmemesi Ve Geçmişe Etkili Olmaması Nedeniyle; Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılmasına İlişkin Kanunda Harçlar Kanunu İle İlgili Yapılan Değişiklik Uyarınca Yargıtay Ceza Dairelerine Yapılacak

Anayasa Mahkemesi'nin Konuya İlişkin İptal Kararının Yürürlüğe Girmemesi Ve Geçmişe Etkili Olmaması Nedeniyle; Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılmasına İlişkin Kanunda Harçlar Kanunu İle İlgili Yapılan Değişiklik Uyarınca Yargıtay Ceza Dairelerine Yapılacak Temyiz Başvurularında Temyiz Harcı Alınması Zorunluluğuna İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2012/394

K. 2012/642

T. 27.1.2012

• TEMYİZ HARCI ( Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılmasına Dair Kanun'da Yapılan Harçlar Kanunu'na İlişkin Değişiklik Uyarınca Yargıtay Ceza Dairelerine Yapılacak Temyiz Başvurularında Temyiz Harcı Alınacağı )

• ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ GEÇMİŞE ETKİLİ OLMAMASI ( Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılmasına Dair Kanun'da Yer Alan Harçlar Kanunu'na İlişkin Değişiklik Uyarınca Yargıtay Ceza Dairelerine Yapılacak Temyiz Başvurularında Temyiz Harcı Alınacağı - Karşılıksız Çek Keşide Etmek )

• KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılmasına Dair Kanun'da Yapılan Harçlar Kanunu'na İlişkin Değişiklik Uyarınca Yargıtay Ceza Dairelerine Yapılacak Temyiz Başvurularında Temyiz Harcı Alınacağı )

ÖZET : Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin iptal kararının yürürlüğe girmemesi ve geçmişe etkili olmaması nedeniyle; Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılmasına ilişkin kanunda Harçlar Kanunu ile ilgili yapılan değişiklik uyarınca Yargıtay Ceza Dairelerine yapılacak temyiz başvurularında temyiz harcı alınması zorunludur.

DAVA : Dosya incelendi

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin iptal kararının yürürlüğe girmemesi ve geçmişe etkili olmaması nedeniyle; 14.04.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanun'un 13. maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun (1) sayılı Tarifesi'nin IV. bölümünde yapılan değişiklik gereğince, bu kanunun yürürlüğe girdiği 14.04.2011 tarihinden sonra Yargıtay Ceza Dairelerine yapılacak temyiz başvurularında temyiz harcı alınması zorunludur.

SONUÇ : Temyiz eden sanıktan temyiz tarihi olan 18.10.2011 itibariyle 40 TL temyiz harcı alınmadığı anlaşıldığından; Mahkemece yedi gün içinde 40 TL temyiz harcını ödemesi, ödemediği takdirde temyizden vazgeçmiş sayılacağı uyarısını taşıyan tebligat yapılması, ödendiği takdirde makbuzu da eklenerek Dairemize iadesi sağlamak üzere, dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na GÖNDERİLMESİNE, 27.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker