Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Aynı Yargı Çevresinde Yer Alan Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Görülmekte Olan Davalar Yönünden Verilen Birleştirme Kararları Hakkında Ancak Hükümle Birlikte Temyiz Yoluna Gidilebileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

Aynı Yargı Çevresinde Yer Alan Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Görülmekte Olan Davalar Yönünden Verilen Birleştirme Kararları Hakkında Ancak Hükümle Birlikte Temyiz Yoluna Gidilebileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/1343

K. 2012/1939

T. 14.2.2012

• TAZMİNAT İSTEMİ (Aynı Yargı Çevresinde Yer Alan Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Görülmekte Olan Davalar Yönünden Verilen Birleştirme Kararları Hakkında Ancak Hükümle Birlikte Temyiz Yoluna Gidilebileceği)

• BİRLEŞTİRME KARARI (Tazminat İstemi - Aynı Yargı Çevresinde Yer Alan Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Görülmekte Olan Davalar Yönünden Verilen Birleştirme Kararları Hakkında Ancak Hükümle Birlikte Temyiz Yoluna Gidilebileceği)

• TEMYİZ (Tazminat İstemi - Aynı Yargı Çevresinde Yer Alan Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Görülmekte Olan Davalar Yönünden Verilen Birleştirme Kararları Hakkında Ancak Hükümle Birlikte Temyiz Yoluna Gidilebileceği)

ÖZET : 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 68. maddesi hükmü uyarınca aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde görülmekte olan davalar yönünden verilen birleştirme kararları hakkında ancak hükümle birlikte temyiz yoluna gidilebilir. Anılan hüküm uyarınca birleştirme kararının tek başına temyizi mümkün olmadığından davacının temyiz dilekçesinin reddi gerekmiştir.

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 29.04.2010 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; birleştirmeye dair verilen 24.02.2011 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı, 644 parsel sayılı taşınmazda davalıya ait 150/23040 payın noterde biçimine uygun olarak düzenlenen 10/05/2000 tarihli satış vaadi sözleşmesi ile satışının vaad edildiğini, tapu iptali ve tescil istemiyle mahkemenin 2010/28 Esas sayılı davayı açtığını, davanın halen derdest olduğunu ileri sürerek, o dava ile birleştirilmesi istemiyle tapu iptali istemi kabul edilmediği taktirde fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere 10.000 TL.nin davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın 2010/28 Esas sayılı dava ile birleştirilmesine karar verilmiştir.

Hükmü, davalı temyiz etmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 68. maddesi hükmü uyarınca aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde görülmekte olan davalar yönünden verilen birleştirme kararları hakkında ancak hükümle birlikte temyiz yoluna gidilebilir. Anılan hüküm uyarınca birleştirme kararının tek başına temyizi mümkün olmadığından davacının temyiz dilekçesinin reddi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının temyiz dilekçesinin REDDİNE, gereksiz yatırılan temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine, 14.02.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker