Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Zati Sayaçtan Geçen Elektriği Kullanmak Suçunda Konu Elektrik Sayacına Müdahale Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesi İle Tespit Ettirileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

Zati Sayaçtan Geçen Elektriği Kullanmak Suçunda Konu Elektrik Sayacına Müdahale Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesi İle Tespit Ettirileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

 

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2011/19966

K. 2012/1117

T. 26.1.2012

• ZATİ SAYAÇTAN GEÇEN ELEKTRİĞİ KULLANMAK ( Suça Konu Elektrik Sayacına Müdahale Olup Olmadığı Hususlarında Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )

• ENERJİ HIRSIZLIĞI ( Zati Sayaçtan Geçen Elektriği Kullanmak - Suça Konu Elektrik Sayacına Müdahale Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesi İle Tespit Ettirileceği )

• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( Zati Sayaçtan Geçen Elektriği Kullanmak - Suça Konu Elektrik Sayacına Müdahale Olup Olmadığının Bilirkişi İncelemesi İle Tespit Ettirileceği )

ÖZET : Zati sayaçtan geçen elektriği kullanırken yakalanan sanık hakkında, faydalanma kastının bulunup bulunmadığı yönünden, sanığın konutta hangi tarihten itibaren oturduğu hususu kolluk aracılığıyla tespit edilerek, evdeki kurulu güç ve kullanım sürelerine göre suç tarihine kadar tüketilmesi gereken elektrik miktarının kaçak tespit tarihinde sayaç üzerinde belirlenen endeks ile uyumlu olup olmadığı ve suça konu elektrik sayacına müdahale olup olmadığı hususlarında bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumu değerlendirilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Oluş ve dosya kapsamına kaçak elektrik tespit tutanağı içeriğine göre; sanığın oturduğu meskende suç tarihlerinde yapılan kontrollerde kurum kaydı olmayan 23427863 seri no.lu ALGATECH marka zati sayaçtan geçen elektriği kullanırken yakalandığı ve tutanak tarihi itibariyle sayaç endeksinin "789"Kwh olduğunun tespit edildiği, sanığın "tutanağa konu binanın ve elektrik aboneliğinin babası R. Y. üzerine olduğunu, kullandıkları elektriğin sayaçtan geçtiğini ve kurum tarafından faturalandırıldığını" beyan ettiği, yakınan kurumun 12.03.2009 tarih ve 5820 sayılı yazısında ise " R. Y. adına 6566043 sayılı tesisatta 6784086 seri no.lu MKE marka sayacın kayıtlarda gözüktüğünün" belirtilmesi karşısında; kuruma kayıtlı sayaç sökülerek yerine zati sayaç takılmasının nedeninin sanıktan ve yakınan kurumdan sorularak, kuruma kaydı bulunmayan sayacın kullanıcı tarafından istenildiği zaman değiştirilmesinin mümkün olduğu da dikkate alındığında, faydalanma kastının bulunup bulunmadığı yönünden, sanığın konutta hangi tarihten itibaren oturduğu hususu kolluk aracılığıyla tespit edilerek, evdeki kurulu güç ve kullanım sürelerine göre suç tarihine kadar tüketilmesi gereken elektrik miktarının kaçak tespit tarihinde sayaç üzerinde belirlenen endeks ile uyumlu olup olmadığı ve suça konu elektrik sayacına müdahale olup olmadığı hususlarında bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde elektrik hırsızlığı suçundan sanığın beraatine karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 26.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker