Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

5941 Sayılı Kanun’da Şikayetten Vazgeçmeye İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığından, Sanıktan Tahsil Edileceği Yönünde Düzenleme Bulunmadığından Yargılama Giderlerinin Kamu Üzerinde Bırakılabileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

5941 Sayılı Kanun’da Şikayetten Vazgeçmeye İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığından, Sanıktan Tahsil Edileceği Yönünde Düzenleme Bulunmadığından Yargılama Giderlerinin Kamu Üzerinde Bırakılabileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2011/13670

K. 2012/3285

T. 16.2.2012

• KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( 5941 S.K.' da Şikayetten Vazgeçmeye İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı - Sanıktan Tahsil Edileceği Yönünde Düzenleme Bulunmadığından Yargılama Giderlerinin Kamu Üzerinde Bırakılabileceği )

• YARGILAMA GİDERİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek/5941 S.K.' da Şikayetten Vazgeçmeye İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı - Sanıktan Tahsil Edileceği Yönünde Düzenleme Bulunmadığından Yargılama Giderlerinin Kamu Üzerinde Bırakılabileceği )

• ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek/5941 S.K.' da Şikayetten Vazgeçmeye İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı - Sanıktan Tahsil Edileceği Yönünde Düzenleme Bulunmadığından Yargılama Giderlerinin Kamu Üzerinde Bırakılabileceği )

ÖZET : Karşılıksız çek keşide etmek suçunda; 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırıldığından ve anılan yasada 3167 sayılı Kanunun 16/b maddesinin 5.fıkrasına paralel (şikayetten vazgeçme) bir düzenleme bulunmadığından yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılması hususu bozma nedeni yapılmamıştır.

DAVA : Karşılıksız çek keşide etme suçundan sanık hakkında açılan kamu davasında verilen düşme kararına ilişkin hüküm Üst yer Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırıldığından ve anılan yasada 3167 sayılı Kanunun 16/b maddesinin 5.fıkrasına paralel bir düzenleme bulunmadığından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılması hususu bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, Üst yer Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 16.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker