Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Çalışmanın Tespiti Davasında Uyuşmazlığa Konu İşlemlerin Yürütüleceği SGK'nın Şubesinin Bulunduğu Yer Mahkemesi Veya Sigortalının Son Çalıştığı Yer Mahkemesi Olmak Üzere Davacının Bu Mahkemelerden Herhangi Birinde Dava Açabileceğine İlişkin Yargıtay Kara

Çalışmanın Tespiti Davasında Uyuşmazlığa Konu İşlemlerin Yürütüleceği SGK'nın Şubesinin Bulunduğu Yer Mahkemesi Veya Sigortalının Son Çalıştığı Yer Mahkemesi Olmak Üzere Davacının Bu Mahkemelerden Herhangi Birinde Dava Açabileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/249

K. 2012/963

T. 26.1.2012

• ÇALIŞMANIN TESPİTİ (Davacının Son Çalıştığını İleri Sürdüğü Yer Mahkemesi Olan Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinin Yetkili Olduğundan Bahisle Dava İle İlgili Olarak Yetkisizlik Kararı Verilmesi Usul ve Yasaya Aykırı Olup Bozma Nedeni Olduğu)

• YETKİLİ MAHKEME (Çalışmanın Tespiti - Uyuşmazlığa Konu İşlemlerin Yürütüleceği SGK'nun Şubesinin Bulunduğu Yer Mahkemesi veya Sigortalının Son Çalıştığı Yer Mahkemesi Olmak Üzere Davacının Bu Mahkemelerden Herhangi Birinde Dava Açabileceği)

• SEÇİMLİK YETKİLİ MAHKEME (Çalışmanın Tespiti - Uyuşmazlığa Konu İşlemlerin Yürütüleceği SGK'nun Şubesinin Bulunduğu Yer Mahkemesi veya Sigortalının Son Çalıştığı Yer Mahkemesi Olmak Üzere Davacının Bu Mahkemelerden Herhangi Birinde Dava Açabileceği)

ÖZET : Dava, çalışmanın tespiti istemidir. Uyuşmazlığa konu işlemlerin yürütüleceği SGK'nun şubesinin bulunduğu yer mahkemesi veya sigortalının son çalıştığı yer mahkemesi olmak üzere, davacının bu mahkemelerden herhangi birinde dava açma imkanı bulunmakla ve davacının da seçimlik hakkını kullanarak SGK 'nun şubesinin bulunduğu yer mahkemesi olan Batman İş Mahkemesinde davayı açtığı anlaşılmakla, mahkemece işin esasına girilerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, davacının son çalıştığını ileri sürdüğü yer mahkemesi olan Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinin yetkili olduğundan bahisle, dava ile ilgili olarak yetkisizlik kararı verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

DAVA : Davacı, Batman İli Gercüş İlçesi Bağlıca Köyünde 01.03.1997 - 08.04.2011 tarihleri arasında imam olarak çalıştığının tespitini istemiştir.

Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde dava dilekçesinin yetkisizlik nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Hükmün, davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : Davacı, Batman İli Gercüş İlçesi Bağlıca Köyünde 01.03.1997 -08.04.2011 tarihleri arasında imam olarak çalıştığının tespitini talep etmiş ise de, davalı Diyanet İşleri Başkanlığı vekili çalışmanın geçtiği iddia olunan yerin Gercüş İlçesi sınırları içinde olması nedeniyle, yetkili mahkemenin Gercüş Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi olduğunu ileri sürmüş ve Mahkemece bu gerekçeyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

5510 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda anılan yasada hüküm bulunmaması nedeni ile yetkili mahkemenin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa ilişkin genel hükümlere göre belirlenmesi gerekir. Bu çevrede, davanın, kural olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 9 ve 17. maddeleri gereğince davalı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının bulunduğu Ankara veya işlemlerin yapıldığı şubenin bulunduğu yerde açılması gerekir. 12.01.2011 kabul tarihli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 5 ve devamı maddelerinde yetki konusunda benzer düzenlemeler getirilmiş olup, 14. Maddesinin (1). Paragrafında "Bir şubenin işlemlerinden doğan davalarda, o şubenin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir." hükmü düzenlenmiştir.

Diğer taraftan iş davalarının en kısa sürede sonuçlandırılması yasa hükmü gereği olup, konuya sosyal güvenlik açısından da bakıldığında yetkiye ilişkin genel usul kurallarının katı biçimde uygulanması, bu hukuk dalının amacı ile de bağdaştırılamaz. Kural olarak dar gelirli durumda bulunan sigortalının haklarını teslimde zorlaştırıcı değil, yasaların olanak verdiği ölçüde olabildiğince kolaylaştırıcı olunmalıdır.

Uyuşmazlığa konu işlemlerin yürütüleceği SGK'nun şubesinin bulunduğu yer mahkemesi veya sigortalının son çalıştığı yer mahkemesi olmak üzere, davacının bu mahkemelerden herhangi birinde dava açma imkanı bulunmakla ve davacının da seçimlik hakkını kullanarak SGK 'nun şubesinin bulunduğu yer mahkemesi olan Batman İş Mahkemesinde davayı açtığı anlaşılmakla, mahkemece işin esasına girilerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, davacının son çalıştığını ileri sürdüğü yer mahkemesi olan Gercüş Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinin yetkili olduğundan bahisle, dava ile ilgili olarak yetkisizlik kararı verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O hâlde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istem halinde davacıya iadesine, 26.01.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker