Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Mahkumiyet Süresinin Hesabında Ayın 30 Gün Yılın İse Resmi Takvime Göre Hesaplanacağına, Ayrıca 2008 ve 2012 Yıllarında Şubat Ayının 29 Gün Çekmesi Nedeniyle Dikkate Alınması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Mahkumiyet Süresinin Hesabında Ayın 30 Gün Yılın İse Resmi Takvime Göre Hesaplanacağına, Ayrıca 2008 ve 2012 Yıllarında Şubat Ayının 29 Gün Çekmesi Nedeniyle Dikkate Alınması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2009/8612

K. 2009/7885

T. 22.6.2009

• MÜDDETNAMENİN USULÜNE UYGUN OLMAMASI ( Mahkumiyet Süresinin Hesabında Ayın 30 Gün Yılın İse Resmi Takvime Göre Hesaplanacağı Ayrıca 2008 Ve 2012 Yıllarında Şubat Ayının 29 Gün Çekmesi Nedeniyle Dikkate Alınması Gerektiği )

• MAHKUMİYET SÜRESİNİN HESABI ( Ayın 30 Gün Yılın İse Resmi Takvime Göre Hesaplanacağı Ayrıca 2008 ve 2012 Yıllarında Şubat Ayının 29 Gün Çekmesi Nedeniyle Dikkate Alınması Gerektiği - Müddetnamenin Usulüne Uygun Olmaması )

• KOŞULLU SALIVERME ( ( Mahkümiyet Süresinin Hesabında Ayın 30 Gün Yılın İse Resmi Takvime Göre Hesaplanacağı Ayrıca 2008 ve 2012 Yıllarında Şubat Ayının 29 Gün Çekmesi - Şartla Tahliye Tarihinin Tespit Edildiği Anlaşılan Müddetnamenin Usulüne Uygun Olmadığı )

ÖZET : Müddetnameye karşı yapılan itirazın reddine dair Ağır Ceza Mahkemesinin kararına yönelik itirazın keza reddine ilişkin Ağır Ceza Mahkemesinin Değişik İş sayılı kararının; Dosya kapsamına göre, hükümlünün 8 yıl 14 ay hapis cezasından dolayı ceza infaz kurumuna alındığı, mahkümiyet süresinin hesabında, ayın 30 gün, yılın ise resmi takvime göre hesaplanacağı, ayrıca 2008 ve 2012 yıllarında Şubat ayının 29 gün çekmesi nedeniyle 2 günlük artık yıldan kaynaklanan sürenin de ceza infaz kurumunda geçirilecek süreden mahsubu yapıldığında, ceza infaz kurumunda iyi halli hükümlü olarak 6 yıl 36 gün ( 2226 gün ) kalması halinde koşullu salıverilmeye hak kazanacağı tarihin 08.09.2012 olması gerektiği cihetle, şartla tahliye tarihinin 10.09.2012 olarak tespit edildiği anlaşılan müddetnamenin usulüne uygun olmadığı gözetilmeden itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

DAVA : Muhtelif suçlardan E... Ağır Ceza Mahkemesinin 18.03.2008 tarihli ve 2008/93 Değişik İş sayılı içtima kararı ile 8 yıl 14 ay hapis cezasına hükümlü K.. Ş...'nin bu cezasının infazı sırasında, E... Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 22.09.2008 tarihli müddetnameyekarşı yapılan itirazın reddine dair E... Ağır Ceza Mahkemesinin 17.11.2008 tarihli ve 2008/428 Değişik İş sayılı kararına yönelik itirazın keza reddine ilişkin T... Ağır Ceza Mahkemesinin 22.12.2008 tarihli ve 2008/253 Değişik İş sayılı kararının; Dosya kapsamına göre, hükümlünün 8 yıl 14 ay hapis cezasından dolayı 05.08.2006 tarihinden itibaren ceza infaz kurumuna alındığı, mahkumiyet süresinin hesabında, ayın 30 gün, yılın ise resmi takvime göre hesaplanacağı, ayrıca 2008 ve 2012 yıllarında Şubat ayının 29 gün çekmesi nedeniyle 2 günlük artık yıldan kaynaklanan sürenin de ceza infaz kurumunda geçirilecek süreden mahsubu yapıldığında, ceza infaz kurumunda iyi halli hükümlü olarak 6 yıl 36 gün ( 2226 gün ) kalması halinde koşullu salıverilmeye hak kazanacağı tarihin 08.09.2012 olması gerektiği cihetle, şartla tahliye tarihinin 10.09.2012 olarak tespit edildiği anlaşılan müddetnamenin usulüne uygun olmadığı gözetilmeden itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi gereğince bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 03.04.2009 gün ve 19492 sayılı Kanun yararına bozmaya atfen C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya içeriğine nazaran kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde olduğundan T... Ağır Ceza Mahkemesinin 22.12.2008 tarih ve 2008/253 Değişik İş sayılı kararının BOZULMASINA, 5271 sayılı CMK.nun 309/4-d bendi uyarınca ve davanın esasını halleden kararlardan olması sebebiyle yeniden yargılama yapılması gerektirmediğinden;

SONUÇ : Toplam 8 yıl 14 ay hapis cezası bulunan hükümlünün, ceza infaz kurumunda iyi halli olarak kalması halinde koşullu salıverilmeye hak kazanacağı tarihin 08.09.2012 olarak tespitine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 22.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker