Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Kooperatife Verilen Borç Nedeniyle Davacıların Adı Geçen Bağımsız Bölümlerin Kendilerine Ait Olduğu İddiasında Bu Bölümlerin Davacılara Ait Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Kooperatife Verilen Borç Nedeniyle Davacıların Adı Geçen Bağımsız Bölümlerin Kendilerine Ait Olduğu İddiasında Bu Bölümlerin Davacılara Ait Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/704

K. 2012/2258

T. 22.3.2012

• ALACAK DAVASI ( Kooperatife Verilen Borç Nedeniyle/Davacıların Adı Geçen Bağımsız Bölümlerin Kendilerine Ait Olduğunu İddia Ettiği - Bu Bölümlerin Davacılara Ait Olup Olmadığının Araştırılacağı )

• KOOPERATİFE VERİLEN BORCA DAYALI ALACAK DAVASI ( Kooperatife Verilen Borç Nedeniyle/Davacıların Adı Geçen Bağımsız Bölümlerin Kendilerine Ait Olduğunu İddia Ettiği - Bu Bölümlerin Davacılara Ait Olup Olmadığının Araştırılacağı )

ÖZET : Dava, davacıların, davalı kooperatife borç verdiği iddiasına dayalı alacak istemine ilişkindir. Davacılar, belirtilen bağımsız bölümlerin kendilerine ait olduğunu, söz konusu bağımsız bölümlerin satışından elde edilen gelirle kooperatifin, arsa sahiplerine olan borcunun ödendiğini iddia etmelerine rağmen mahkemece, bu bölümlerin davacılara ait olup olmadığı, ait ise ne şekilde mülkiyetlerine geçtiği araştırılarak açıkça belirlenmemiştir. Bu durumda, kooperatif kayıtları, banka hesapları, genel kurul kararları üzerinde inceleme yapılması, adı geçen bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının tüm tedavülleri ile celbedilmesi, davacılar hakkında açıldığı belirtilen sorumluluk ve ceza davası dosyalarının getirtilerek tetkik edilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin olarak Dairemizin 24.10.2011 gün ve 2011/864 esas 2011/1231 karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalılar vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Davacılar vekili, arsa sahiplerinin açmış olduğu dava sırasında, ferdileşmenin engellenmemesi için davacılara ait olduğuna genel kurul kararı ile karar verilen 4 numaralı bağımsız bölümün arsa sahiplerine bırakıldığını, yargılama sonrasında davalı Kooperatif tarafından ödeme yapılmadığı için müvekkillerince arsa sahiplerine ödeme yapılarak 4 numaralı bağımsız bölümün geri alındığını, arsa sahiplerine ödenen 106.733,00 TL'nin tahsili için kooperatif üyelerine ihtar göndermek suretiyle rücu edildiğini ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını, davalı Kooperatifin 18.01.1998 ve 03.05.2003 tarihli genel kurullarında kooperatif borçlarının davacılar tarafından ödenmesi ve ortakların da davacılara ödeme yapmasının kararlaştırıldığını ileri sürerek, 106.733,00 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar vekili, kooperatif tüzel kişiliğinin devam etmesi nedeniyle üyeler aleyhine açılan davanın husumetten reddinin gerektiğini, davacıların üyeliklerini devrettiklerini, davacıların kooperatif adına ödedikleri bedeli isteyebilmeleri için bağımsız bölümün kooperatife iade edilmesinin icap ettiğini oysa ki dairelerin davacıların uhdesine geçirildiğini, davalı kooperatifin borcunun bulunmadığını savunarak, davanın usul ve esastan reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, dava dışı arsa sahipleri E. ve A. D.'in davalı kooperatif aleyhine açtığı tazminat davası sonucunda toplam 87.913,18 TL alacak için icra takibi başlattıkları, davaya konu edilen ödemelerin kooperatif adına davacılar tarafından ödendiğine yönelik bir kayıt bulunmadığı gibi kooperatif tarafından bu yönde alınmış bir karar da bulunmadığı, yapılan ödemeler karşılığı kooperatife ait olması gereken bağımsız bölümlerin kooperatif adına tescillerinin gerçekleştirilmediği, davacıların dosyaya ibraz ettikleri makbuzların nitelikleri itibarıyla bu iddianın ispatı bakımından yeterli olmadığı, uyuşmazlık miktarı dikkate alındığında davacıların iddialarını kesin delil ile ispatlamaları gerektiği ve yemin deliline dayanmadıkları, kooperatifin alacaklılarına karşı sadece mameleki ile sorumlu olduğundan ortakların taraf sıfatının bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine dair verilen karar, davacılar vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizin 24.10.2011 tarih ve 2011/864-1231 E-K. sayılı ilamıyla bozulmuştur.

Bu kez, davalılar vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dava, davacıların, davalı kooperatife borç verdiği iddiasına dayalı alacak istemine ilişkindir. Davacılar, 3 ve 4 numaralı bağımsız bölümlerin kendilerine ait olduğunu, söz konusu bağımsız bölümlerin satışından elde edilen gelirle kooperatifin, arsa sahiplerine olan borcunun ödendiğini iddia etmelerine rağmen mahkemece, 3 ve 4 numaralı bölümlerin davacılara ait olup olmadığı, ait ise ne şekilde mülkiyetlerine geçtiği araştırılarak açıkça belirlenmemiştir. Bu durumda, kooperatif kayıtları, banka hesapları, genel kurul kararları üzerinde inceleme yapılması, 3 ve 4 numaralı bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının tüm tedavülleri ile celbedilmesi, davacılar hakkında açıldığı belirtilen sorumluluk ve ceza davası dosyalarının getirtilerek tetkik edilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ve incelemeyle Yargıtay denetimine elverişli olmayan bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin karar düzeltme isteğinin kabulü ile 24.10.2011 tarih ve 2011/864-1231 E-K. sayılı bozma ilamının gerekçesi düzeltilerek yerel mahkeme kararının davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan karar düzeltme harcının istek halinde iadesine, 22.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker