Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Vadesi Gelmiş Ve Rehinle Temin Edilmemiş Bir Para Borcunun Alacaklısının Borçlunun Yedinde Veya 3. Şahısta Olan Taşınır Ve Taşınmaz Mallarını Ve Alacaklarıyla Diğer Haklarını İhtiyaten Haczettirebileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

Vadesi Gelmiş Ve Rehinle Temin Edilmemiş Bir Para Borcunun Alacaklısının Borçlunun Yedinde Veya 3. Şahısta Olan Taşınır Ve Taşınmaz Mallarını Ve Alacaklarıyla Diğer Haklarını İhtiyaten Haczettirebileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/639

K. 2012/1677

T. 9.2.2012

• İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ (Vadesi Gelmiş ve Rehinle Temin Edilmemiş Bir Para Borcunun Alacaklısının Borçlunun Yedinde veya 3. Şahısta Olan Taşınır ve Taşınmaz Mallarını ve Alacaklarıyla Diğer Haklarını İhtiyaten Haczettirebileceği)

• PARA BORCUNUN HACZİ (İhtiyati Haciz İstemi - Vadesi Gelmiş ve Rehinle Temin Edilmemiş Bir Para Borcunun Alacaklısının Borçlunun Yedinde veya 3. Şahısta Olan Taşınır ve Taşınmaz Mallarını ve Alacaklarıyla Diğer Haklarını İhtiyaten Haczettirebileceği)

• İHTİYATİ HACİZ KURUMU (Yapılan İcra Takibi İtiraza Uğrayarak Borçlu Tarafından Durdurulmuş Olsa da Bu Durum İcra Dairesinin Alınan İhtiyati Haciz Kararını Uygulamasını Engellemeyeceği)

• HUKUKİ YARAR (İhtiyati Haciz Kararı Alınmasında İcra Takibine Geçilmiş Olsa da Alacaklının Hukuki Yararı Mevcut Olduğundan Mahkemece Sadece Yasal Şartlar Yönünden İnceleme Yapılarak İhtiyati Haciz İstemi Hakkında Bir Karar Verilmesi Gerektiği)

ÖZET : İstem, ihtiyati haciz kararı verilmesine ilişkindir. İ.İ.K.'nun ihtiyati haciz şartlarını düzenleyen 257.maddesinde, vadesi gelmiş ve rehinle temin edilmemiş para bir borcunun alacaklısının borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebileceği düzenlenmiştir.

İhtiyati haciz kurumu, mahkeme kararı ile borçlunun mallarına önceden geçici olarak el konulmak suretiyle bir para alacağının ödenmesini güvence altına almaya yönelik olduğundan, yapılan icra takibi itiraza uğrayarak borçlu tarafından durdurulmuş olsa da, bu durum icra dairesinin alınan ihtiyati haciz kararını uygulamasını engellemez, bu nedenlerle ihtiyati haciz kararı alınmasında icra takibine geçilmiş olsa da, alacaklının hukuki yararı mevcuttur. Mahkemece, sadece yasal şartlar yönünden inceleme yapılarak ihtiyati haciz istemi hakkında bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Sinop Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05.12.2011 tarih ve 2011/281 - 2011/136 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi alacaklı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi İhsan Akgül tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : İhtiyati haciz isteyen alacaklı vekili, karşı tarafın müvekkilinden kredi kullandığını, hesap kat ihtarının tebliğ edilmesine rağmen kredi borcunun ödenmediğini ileri sürerek, 3.925,13 TL için ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, dosya kapsamına göre, ihtiyati hacze konu alacak için icra takibine başlandığı ve borçlunun mal kaçırma girişimde bulunduğuna ilişkin bir delilin olmadığı gerekçesiyle, ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiştir.

Kararı, alacaklı vekili temyiz etmiştir.

İstem, ihtiyati haciz kararı verilmesine ilişkindir.

İ.İ.K.nun ihtiyati haciz şartlarını düzenleyen 257.maddesinde, vadesi gelmiş ve rehinle temin edilmemiş para bir borcunun alacaklısının borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebileceği düzenlenmiştir. Somut olayda, alacaklı banka tarafından borçluya hesap kat ihtarı tebliğ edilmiş, borcun ödenmemesi üzerine icra takibine başlanmıştır. Alacaklının, alacağı karşılamak amacıyla dava ve takip yollarına başvurmadan önce borçlu hakkında ihtiyati haciz kararı istemesi yasal olarak mümkün bulunduğundan, alacaklının icra takibine geçmiş olması ihtiyati haciz kararı almasına engel değildir. İhtiyati haciz kurumu, mahkeme kararı ile borçlunun mallarına önceden geçici olarak el konulmak suretiyle bir para alacağının ödenmesini güvence altına almaya yönelik olduğundan, yapılan icra takibi itiraza uğrayarak borçlu tarafından durdurulmuş olsa da, bu durum icra dairesinin alınan ihtiyati haciz kararını uygulamasını engellemez, bu nedenlerle ihtiyati haciz kararı alınmasında icra takibine geçilmiş olsa da, alacaklının hukuki yararı mevcuttur.

O halde mahkemece, sadece yasal şartlar yönünden inceleme yapılarak ihtiyati haciz istemi hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile ihtiyati haciz isteminin reddi doğru görülmemiş olup, kararın alacaklı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın alacaklı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 09.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker