Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

TMK’nın 683. Maddesi Uyarınca O Şeye Malik Olan Kimsenin Eşyayı Haksız Olarak Elinde Bulunduran Kimseye Karşı Elatmanın Önlenmesi İsteminde Bulunabileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

TMK’nın 683. Maddesi Uyarınca O Şeye Malik Olan Kimsenin Eşyayı Haksız Olarak Elinde Bulunduran Kimseye Karşı Elatmanın Önlenmesi İsteminde Bulunabileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/117

K. 2012/930

T. 27.1.2012

• ELATMANIN KAL SURETİYLE GİDERİLMESİ (Bilirkişi Krokisinde İşaretlenen Taşkın Yapı Bölümleri Çap Kaydı Kapsamında Olduğu - TMK’nun 683.Md. Uyarınca O Şeye Malik Olan Kimse Eşyayı Haksız Olarak Elinde Bulunduran Kimseye Karşı Elatmanın Önlenmesi İsteminde Bulunabileceği)

• TAŞKIN YAPI BÖLÜMLERİNİN ÇAP KAYDI KAPSAMINDA OLMASI (TMK’nun 683.Md. Uyarınca O Şeye Malik Olan Kimse Eşyayı Haksız Olarak Elinde Bulunduran Kimseye Karşı Elatmanın Önlenmesi İsteminde Bulunabileceği)

• ELATMANIN ÖNLENMESİ (Elatmanın Kal Suretiyle Giderilmesi - Bilirkişi Krokisinde İşaretlenen Taşkın Yapı Bölümlerinin Çap Kaydı Kapsamında Olması/TMK’nun 683.Md. Uyarınca O Şeye Malik Olan Kimse Eşyayı Haksız Olarak Elinde Bulunduran Kimseye Karşı İstemde Bulunabileceği)

ÖZET : Dava, çapa bağlı taşınmaza elatmanın kal suretiyle giderilmesi istemiyle açılmıştır. Bilirkişi krokisinde (A) ve (B) harfleriyle işaretlenen taşkın yapı bölümleri 4 sayılı parsel çap kaydı kapsamındadır. Kuşkusuz, Türk Medeni Kanununun 683.maddesi uyarınca o şeye malik olan kimse, eşyayı haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı elatmanın önlenmesi isteminde bulunabilir. Ancak, davada elatmanın önlenmesi istemi dışında kal isteminde de bulunulmuştur. Kal'ine karar verilen taşkın yapının bulunduğu 4 sayılı parselde davacı B. dışında davacılardan A.'in satışı sebebiyle dava dışı L. Ö.'ün de 1/2 oranında malik olduğu anlaşılmaktadır.

Türk Medeni Kanununun 718.maddesinin 2.fıkrasına göre arazi mülkiyeti kapsamına yapılar, bitkiler ve kaynaklar da girdiğinden, taşkın yapı bölümünde arza tabi olduğundan, davada kayıt maliklerinden L. Ö.'ün de taraf olması zorunludur.

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 12.10.2006 gününde verilen dilekçe ile elatmanın önlenmesi, kal istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davacıların davasının kabulüne, davalının Türk Medeni Kanununun 725.maddesine dayalı tescil isteminin kabulüne dair verilen 27.10.2011 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, çapa bağlı taşınmaza elatmanın kal suretiyle giderilmesi istemiyle açılmıştır.

Davalı, savunma olarak Türk Medeni Kanununun 725.maddesi uyarınca davacıların maliki olduğu 4 sayılı parsele taşkın yapılan yapı bölümlerinin adına tescilini istemiştir.

Mahkemece, mülkiyet hakkına dayalı davanın reddine, savunma yoluyla mahkeme önüne getirilen Türk Medeni Kanununun 725.maddesine dayalı isteğin kabulüne karar verilmiş, hükmü mülkiyet hakkı sahibi davacılar temyiz etmiş, karar Dairemizin 11.03.2010 tarihli ilamıyla ve ilamda belirtilen nedenlerle bozulmuştur.

Mahkemece bozmaya uyulmuş, mülkiyet hakkı sahibi davacıların davasının kabulü ile taşkın yapı bölümlerinin kal suretiyle kaldırılmasına karar verilmiştir.

Hükmü, davalı temyiz etmiştir.

Bilirkişi krokisinde (A) ve (B) harfleriyle işaretlenen taşkın yapı bölümleri 4 sayılı parsel çap kaydı kapsamındadır. Kuşkusuz, Türk Medeni Kanununun 683.maddesi uyarınca o şeye malik olan kimse, eşyayı haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı elatmanın önlenmesi isteminde bulunabilir. Ancak, davada elatmanın önlenmesi istemi dışında kal isteminde de bulunulmuştur. Kal'ine karar verilen taşkın yapının bulunduğu 4 sayılı parselde davacı B. dışında davacılardan A.'in satışı sebebiyle dava dışı L. Ö.'ün de 1/2 oranında malik olduğu anlaşılmaktadır.

Türk Medeni Kanununun 718.maddesinin 2.fıkrasına göre arazi mülkiyeti kapsamına yapılar, bitkiler ve kaynaklar da girdiğinden, taşkın yapı bölümünde arza tabi olduğundan, davada kayıt maliklerinden L. Ö.'ün de taraf olması zorunludur.

Bu nedenle mahkemece, 6100 sayılı HMK'nun 125.maddesine göre işlem yapılarak kayıt maliki L. Ö.'ün de taraf durumu alması sağlanmalı, çekişmenin esası bundan sonra hükme bağlanmalıdır.

Değinilen yönün gözardı edilmesi doğru olmadığından, karar bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan harcın istek halinde iadesine, 27.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker