Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Nitelikli Yağma Suçu İşleyen Sanıkların Eyleminin Aynı Zamanda Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturacağına İlişkin Yargıtay Kararı

Nitelikli Yağma Suçu İşleyen Sanıkların Eyleminin Aynı Zamanda Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturacağına İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2009/10268

K. 2012/584

T. 8.2.2012

• SANIĞIN YOKLUĞUNDA VERİLEN KARAR ( Sanık Kendisini Vekil İle Temsil Ettirdiğinden Kararın Vekile Tebliğ Edileceği )

• NİTELİKLİ YAĞMA ( Sanıkların Eyleminin Aynı Zamanda Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturacağı )

• KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Nitelikli Yağma Suçu İşleyen Sanıkların Eyleminin Aynı Zamanda Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturacağı )

• ÖRGÜTE PARA KARŞILIĞINDA YARDIM ETMEK ( Yerel Mahkemece Sanığın Eyleminin Yardım Suçu Kapsamında Değerlendirilmesinin Yerinde Olduğu )

ÖZET : Kendisini vekille temsil ettiren sanığın yokluğunda verilen karar, kendi adresine tebliğ edilmişse de tebligat kanununun 11. maddesi uyarınca kararın vekile tebliğ edilmesi gerekir.

Nitelikli yağma suçunda sanıkların eyleminin ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hüküm kurulacağı dikkate alınmalıdır.

Sanığın eylemini para karşılığında suç örgütüne iş yaptırmak olarak kabul edip örgüte yardım suçu kapsamında değerlendiren mahkemenin kararı yerindedir.

KARAR : 1- Tayin edilen ceza miktarına göre yasal şartları oluşmadığından sanıklar H. A., A. T. B.ve Ö. C. müdafiinin duruşmalı temyiz inceleme isteğinin CMUK 318.maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

2-Kendisini vekille temsil ettiren sanık S. K.'un yokluğunda verilen karar, kendi adresine tebliğ edilmişse de tebligat kanununun 11.maddesi uyarınca kararın vekile tebliğ edilmesi gerektiğinden, sanık müdafiinin temyizinin süresinde olduğu kabul edilmiştir.

3-Sanık N. T. hakkında mahkumiyet hükmü kurulduktan sonra kararın müdafii tarafından temyiz edildiği anlaşılmakla, 15.04.2009 tarihinde verdiği ek karar yok hükmünde kabul edilerek 25.02.2009 tarihli hükümle ilgili temyiz incelemesi yapılmış, sanık E. T. hakkında verilen hükme yönelik temyiz bulunmadığından inceleme dışı bırakılmıştır.

4-Sanıklar Ö. C., N. V., H. A. ve İ. H. K. hakkında mağdur M. A. Y.'a yönelik, sanıklar A. T. B.ve H. A. hakkında mağdur M. A. Ç.'a yönelik, sanıklar A. T. B., Y.İ.G., Ö. C. hakkında mağdur M. A. B.'a yönelik eylemde 5237 sayılı Yasa uyarınca ayrıca kişi hürriyetini yoksun kılma suçundan da hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi, karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

5-Sanık M. U. hakkında mağdur M. A. Ç.'a yönelik işlenen yağma suçundan dolayı dava ve hüküm bulunmadığından Cumhuriyet Savcısının bu sanığa yönelik temyiz isteminin CMUK.nun 317. maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

6-Oluşa ve dosya içeriğine göre; sanık D. G.'ün eylemini para karşılığında suç örgütüne iş yaptırmak olarak kabul edip örgüte yardım suçu kapsamında değerlendiren mahkemenin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığından, teğliğnamedeki bozma öneren düşüncelere iştirak edilmemiştir.

7-Sanıklar Y.İ.G., Ö. C., H. A., İ. H. K., C. K., M. K., N. V., Y.Y., M. U., M. Y., İ. S., İ.K., A. G., H. Y., B. V., A.B.; M. T., S. K., F.Ş., Ş.K., A. E., H. Ö., SE. V., M. Ş. A., Ö. C., C. A., A. Y., S. A. Y., N. K., Ö. T., D. G., A. Y.ve T. G. hakkında suç işlemek için kurulan örgüte üye olmak ve yardım etmek suçu ile sanıklar A. T. B., İ.K., A. G. ve H. Y. hakkında mağdurlar Ö. ve O. K.'a yönelik iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçlarında öngörülen cezasının üst sınırına göre 765 sayılı TCK.nun 102/4 ve 104/2 maddelerine göre belirlenen zamanaşımı süresiyle, sanık Y. İ.'in mağdur Y.'a yönelik dolandırıcılık, sanık Ö. C.'ın mağdur Ö.'a yönelik silahla kasten yaralamaya kalkışma suçlarında, suçların sübutu kabul, oluşa ve dosya içeriğine uygun şekilde suçların niteliği tayin edilmiş ise de kabul edilen suçun niteliğine göre 765 sayılı TCK.nun 102/4 ve 104/2 maddelerine göre belirlenen 7 yıl 6 aylık zamanaşımı süresinin temyiz inceleme tarihine kadar dolduğu anlaşılmakla, sanıklar müdafiilerinin ve Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, hükümlerin ( BOZULMASINA ), ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, CMUK.nun 322 maddesince tanınan yetkiye dayanılarak sanıklar hakkında açılan kamu davalarının 765 sayılı TCK.nun 102/4 ve 104/2 ve CMK.nun 223/8 maddesi uyarınca zamanaşımı nedeniyle ( DÜŞMESİNE ),

8-A )Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık A. T. B.'ın suç örgütü kurma ve yönetme, mağdurlar H. K., M. A. Ç., M. A. B. ve H. Ç.'e yönelik yağma ve yağmaya azmettirme, sanık Ö. C. hakkında H. K. ve M. A. B. ve M. A. Y.'a yönelik yağma, sanık H. A. hakkında mağdur M. A. Ç. ve M. A. Y.'a yönelik yağma, sanık Y.İ.G. hakkında mağdur M. A. B.'a yönelik yağma, sanık İ. S. hakkında mağdur H. Ç.'e yönelik yağma, sanıklar N. V. ve İ. H. K. hakkında mağdur M. A. Y.'a yönelik yağma suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdire ilişkin cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, sanık A. T. B.ve D. G.'ün mağdur Y. B.'ya yönelik yağma, sanık D. G.ve Y.İ.G.'ün mağdur H. K.'ya yönelik yağma, sanık H. A. ve D. G.hakkında mağdur M. A. B.'a yönelik yağma, sanık D. G.hakkında mağdur M. A. Ç.'a yönelik yağma, sanıklar A. T. B., M. Y., M. K., A. E. hakkında mağdurlar F. Ö. ve K. S.' a yönelik yağma, sanık D. G.hakkında mağdurlar E. ve H. B.'a yönelik yağma, sanıklar S. A. Y. ve H. Ö. hakkında mağdur Ö. T.'a yönelik insan öldürmeye kalkışma suçlarından elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri ve bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar A. T. B., İ. H. K., N. V., H. A., İ. S. müdafiilerinin sübuta vesaireye, sanıklar Y.İ.G. ve Ö. C. müdafiilerinin bir nedene dayanmayan, Cumhuriyet Savcısının mağdur Y. B.'ya yönelik eylemin vasfına, sanıklar A. T. B.ve D.'un suçunun sübutuna, mağdur H. K.' ya yönelik eylemde sanık Y.İ.G.'ün suçunun sübutuna, mağdur M. A. B.'a yönelik eylemde sanık H. A.'in suçunun sübutuna, mağdurlar F. ve K.'a yönelik eylemde sanıkların suçunun sübutuna, mağdur Ö. T.'a yönelik suçun vasfına ve sanıklar H. Ö. ve S. A. Y.'nın suçunun sübutuna, mağdurlar E. ve H. B.'a yönelik eylemde sanık Davut'un suçunun sübutuna yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ( ONANMASINA ),

B )Sanık N. T. hakkında suç işlemek için kurulan örgüte üye olma ve mağdurlar F. O. ve K. S.'a yönelik yağma suçu yönünden;

Dosya içerisinde bulunan nüfus kayıt örneğine göre, sanığın 13.12.2003 tarihinde öldüğü anlaşılmakla, Dairemizce de benimsenen Ceza Genel Kurulu'nun 2008/9-97-2008/101 sayılı 06.05.2008 günlü kararı uyarınca gerekli inceleme yapılarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 64 ve 5271 sayılı CMK.nun 223. maddesi uyarınca kamu davasının düşürülmesine ilişkin kararın mahkemesince verilmesi gerekliliği,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin CMUK.nun 321. maddesi uyarınca tebliğnamedeki düşünce gibi ( BOZULMASINA ), 08.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker