Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Talebinde İşlemin Tarafı Olan Ve Tapu Maliki Olan Kocanın Da Davalı Sıfatıyla Davada Yer Alması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Talebinde İşlemin Tarafı Olan Ve Tapu Maliki Olan Kocanın Da Davalı Sıfatıyla Davada Yer Alması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/20073

K. 2012/4247

T. 29.2.2012

• AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ (İşlemin Tarafı Olan ve Tapu Maliki Olan Kocanın da Davalı Sıfatıyla Davada Yer Alacağı - İstek Nispi Harca Tabi Olduğundan Harcın Tamamlanması Halinde İşin Esasına Geçileceği)

• KOCANIN AİLE KONUTU ÜZERİNDE BANKA LEHİNE İPOTEK TESİS ETMESİ (İpoteğin Kaldırılması Talebinde İşlemin Tarafı Olan ve Tapu Maliki Olan Kocanın da Davalı Sıfatıyla Davada Yer Alması Gerektiği)

• HARÇ NOKSANLIĞI (Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Talebi Nispi Harca Tabi Olduğundan İpotek Değeri Üzerinden Peşin Harç Noksanlığının 492 S.K. m.30-32 Gereğince Tamamlattırılarak İşin Esasına Geçileceği)

• İPOTEĞİN KALDIRILMASI TALEBİ (Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Talebinin Nispi Harca Tabi Olduğu - İşlemin Tarafı Olan ve Tapu Maliki Olan Kocanın da Davalı Sıfatıyla Davada Yer Alacağı)

ÖZET : Davacı, aile konutu olduğu ileri sürülen taşınmazın tapu kaydı üzerinde davalı banka lehine tesis edilen ipoteğin kaldırılmasını talep etmiştir. Bu istek nispi harca tabidir. İpotek değeri üzerinden peşin harç noksanlığının Harçlar Kanunu 30-32.maddeleri gereğince tamamlattırılması, harcın tamamlanması halinde işin esasının incelenmesi gerekir. İşlemin tarafı olan ve tapu maliki olan kocanın da davalı sıfatıyla davada yer alması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, incelemenin duruşmalı yapılması talebiyle temyiz edilmiş ise de, duruşma isteyenin, buna ilişkin gideri yatırmadığı anlaşıldığından, duruşma isteğinin reddine, evrak üzerinde inceleme yapılmasına karar verildi. Evrak incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Davacı, açılan davada aile konutu olduğu ileri sürülen taşınmazın tapu kaydı üzerinde davalı banka lehine tesis edilen ipoteğin kaldırılmasını talep etmiştir. Bu istek nispi harca tabidir. İpotek değeri üzerinden peşin harç noksanlığından Harçlar Kanununun 30-32. maddeleri gereğince tamamlattırılması harcın tamamlanması halinde işin esasının incelenmesi, aksi takdirde Harçlar Kanunun 30. maddesinde gösterilen usul çerçevesinde hareket edilmesi gerekirken, harç noksanlığı giderilmeden işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırıdır.

2-Davacı, konut üzerinde hak sahibi olan kocasının, davalı banka lehine, tesis ettirdiği ipoteğin kaldırılmasını talep ettiğine göre; işlemin tarafı olan kocanın da davalı sıfatıyla davada yer alması gereklidir. Bu nedenle, davanın tapu maliki olan kocaya da yönetilip, tebligat yapılması, taraflara delillerin sorulup, gösterdikleri takdirde toplanıp, gerçekleşecek sonucuna göre karar verilmesi gerekirden; eksik hasım ve inceleme sonucu yazılı şekilde kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 1. ve 2.bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker