Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Para Alacağına İlişkin Uyuşmazlıklarda İhtiyati Tedbir Değil İhtiyati Haciz Talep Edilebileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

Para Alacağına İlişkin Uyuşmazlıklarda İhtiyati Tedbir Değil İhtiyati Haciz Talep Edilebileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/1007

K. 2012/508

T. 19.1.2012

• YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN TAHSİLİ (Para Alacağına İlişkin Uyuşmazlıklarda İhtiyati Tedbir Değil İhtiyati Haciz Talep Edilebileceği)

• İHTİYATİ HACİZ (Yersiz Ödenen Aylıkların Tahsili - Para Alacağına İlişkin Uyuşmazlıklarda İhtiyati Tedbir Değil İhtiyati Haciz Talep Edilebileceği)

• PARA ALACAĞINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR (İhtiyati Tedbir Değil İhtiyati Haciz Talep Edilebileceği)

ÖZET : SGK'nun açtığı karşı dava yersiz ödenen aylıkların tahsiline yönelik para alacağına ilişkin olmakla; 6100 sayılı HMK'nun 389.maddesinin 1.fıkrasında ihtiyati tedbir talebinin ancak "..uyuşmazlık konusu hakkında..." istenip uygulanabileceği öngörülmüş ve para alacağına ilişkin uyuşmazlıklarda ihtiyati tedbir değil, İİK'nun 257. maddesinde düzenlenmiş ihtiyati haciz talep edilebileceği açık olmasına göre davalı SGK vekilinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi gerekir.

DAVA : Davalı karşı davacı Kurum, davacı T. B.'a ait taşınmazlar üzerine ihtiyati tedbir talebi konulmasına karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, ihtiyati tedbir talebinin reddine karar vermiştir.

Hükmün davalı -karşı davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Nurten Fidan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, SGK'nun açtığı karşı dava yersiz ödenen aylıkların tahsiline yönelik para alacağına ilişkin olmakla; 6100 sayılı HMK'nun 389.maddesinin 1.fıkrasında ihtiyati tedbir talebinin ancak "..uyuşmazlık konusu hakkında..." istenip uygulanabileceği öngörülmüş ve para alacağına ilişkin uyuşmazlıklarda ihtiyati tedbir değil, İİK'nun 257. maddesinde düzenlenmiş ihtiyati haciz talep edilebileceği açık olmasına göre,

SONUÇ : Davalı SGK vekilinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 19.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker