Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Bozma İlamında Kesinleşen/Kapsamı Dışında Bırakılan Hususların Temyiz Edilemeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararı

Bozma İlamında Kesinleşen/Kapsamı Dışında Bırakılan Hususların Temyiz Edilemeyeceğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/5202

K. 2012/77

T. 6.1.2012

• TAPU KAYDINDAKİ YOLSUZ KİRA ŞERHİNİN TERKİNİ ( Temyiz Nedenlerinin Bozma İlamının Kapsamı Dışında Bırakılan Hususlar İle Bozma İlamına Uyulmakla Kesinleşen Hususlara Yönelik Olduğundan Katılma Yoluyla Temyiz İsteminin Yerinde Olmadığı)

• BOZMA İLAMINDA KESİNLEŞEN/KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN HUSUSLARIN TEMYİZ EDİLEMEYECEĞİ (Tapu Kaydındaki Yolsuz Kira Şerhinin Terkini Davası)

ÖZET : Dava, tapu kaydındaki yolsuz kira şerhinin terkinine ilişkindir. Otel kira sözleşmesinin hükümsüzlüğüne, tapu kaydındaki kira şerhinin terkinine karar verilmesi hukuka uygundur. Davacı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekilinin katılma yoluyla temyiz istemine gelince; dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde isabetsizlik bulunmamasına, ileri sürülen temyiz nedenlerinin sözü edilen bozma ilamının kapsamı dışında bırakılan hususlar ile; bozma ilamına uyulmakla kesinleşen hususlara yönelik olmasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 5. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 31.12.2009 tarih ve 2009/468-2009/926 sayılı karar aleyhinde davalılardan M... A.Ş. vekili ile katılma yoluyla davacı vekili tarafından temyiz isteminde bulunulmuş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkiline ait M... Oteli'nin 30.10.2002 tarihli sözleşme ile davalı M... A.Ş.'ne kiralandığını, ancak otelin inşa edilmesi için gereken finansmanın temin edilememesinden ötürü sözleşmenin yürürlüğe girmediğini, bu duruma rağmen anılan davalı tarafından kira sözleşmesinin tapuya şerh ettirildiğini ileri sürerek, sözleşmenin yürürlüğe girmediğinin ve hükümsüz olduğunun tespitine, tapu kaydındaki yolsuz kira şerhinin terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekilleri ayrı ayrı davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece Dairemizin 15.1.2009 tarihli bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, davalı M... A.Ş. aleyhinde açılan davanın kabulü ile taraflar arasında imzalanan 30.10.2002 tarihli otel kira sözleşmesinin hükümsüzlüğüne, tapu kaydındaki kira şerhinin terkinine, davalı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü aleyhinde açılan davanın ise husumet nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Kararı davalı M... A.Ş. vekili ile katılma yoluyla davacı vekili temyiz etmiştir.

1- Davalı M... A.Ş. vekilinin, yerel mahkemenin 22.12.2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 21.12.2012 havale tarihli dilekçesiyle temyiz isteminden feragat ettiği, vekâletnamesinde HMK'nun 74. maddesinde öngörüldüğü üzere temyizden feragat yetkisinin bulunduğu görülmüş olup, davalı M... Otelcilik A.Ş. vekilinin temyiz isteminin vaki feragat nedeniyle HMK'nun 432/4. maddesi uyarınca reddi gerekmiştir.

2- Davacı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekilinin katılma yoluyla temyiz istemine gelince; dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan 15.1.2009 tarihli bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, ileri sürülen temyiz nedenlerinin sözü edilen bozma ilamının kapsamı dışında bırakılan hususlar ile; bozma ilamına uyulmakla kesinleşen hususlara yönelik olmasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılardan M... A.Ş. vekilinin temyiz isteminin 1086 sayılı HMK'nun 432/4. maddesi uyarınca reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin katılma yoluyla ileri sürdüğü bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına, davacı taraf harçtan muaf olduğundan harç alınmasına mahal olmadığına, aşağıda yazılı bakiye 4,00 TL temyiz ilahî harcının temyiz edenden alınmasına, 06.01.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker