Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Kat Mülkiyeti Ya Da Kat İrtifakı Kurulu Yapılardaki Bağımsız Bölüm Satışlarının Arsa Değerlendirmesinde Emsal Olamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı

Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Kat Mülkiyeti Ya Da Kat İrtifakı Kurulu Yapılardaki Bağımsız Bölüm Satışlarının Arsa Değerlendirmesinde Emsal Olamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/407

K. 2012/1146

T. 7.2.2012

• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ (Emsal Alınan Taşınmazın Kat İrtifaklı Olduğu - Yeniden Emsal Araştırması Yapılarak Bulunacak Uygun Emsalin İncelemeye Alındığı Ek Rapor Alınacağı)

• ARSA DEĞERLENDİRİLMESİNDE EMSAL (Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Kat Mülkiyeti ya da Kat İrtifakı Kurulu Yapılardaki Bağımsız Bölüm Satışlarının Arsa Değerlendirmesinde Emsal Olamayacağı -Yeniden Emsal Araştırması Yapılacağı)

• KAT İRTİFAKLI TAŞINMAZIN ARSA DEĞERLENDİRMESİNDE EMSAL OLAMAYACAĞI (Kamulaştırma Bedelinin Tespiti - Kat Mülkiyeti ya da Kat İrtifakı Kurulu Yapılardaki Bağımsız Bölüm Satışlarında Binanın Değeri Satış Değerinden Düşülmüş Olsa Bile Yanılgıya Sebebiyet Verecek Nitelikte Olduğu)

ÖZET : Dava, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tesciline ilişkindir. Dava konusu taşınmazın değerlendirilmesine kat irtifaklı taşınmazın bağımsız bölüm satışı emsal alarak incelenmiştir. Kat Mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulu yapılardaki bağımsız bölüm satışlarında binanın niteliği, inşaat kalitesi, bağımsız bölümlerin iç düzeni, cephesi gibi hususlar satış fiyatının belirlenmesinde etkili olup, ortak yerlerden yararlanma oranı dahi satış fiyatında dikkate alındığından bu gibi satışlarda binanın değeri satış değerinden düşülmüş olsa bile yanılgıya sebebiyet verecek nitelikte olduğundan arsa değerlendirmesinde emsal olamaz. Yeniden emsal araştırması yapılarak bilirkişi kurulundan bulunacak uygun emsalin incelemeye alındığı ek rapor alınmalı, raporun bozmaya uygunluğu denetlendikten sonra hüküm kurulmalıdır.

DAVA : Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasası'nın 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Mahkemece yapılan inceleme ve araştırma ile alınan bilirkişi raporu hükme yeterli değildir.

Şöyle ki;

Dava konusu taşınmazın değerlendirilmesine D… Mahallesi 214 ada 9 parsel sayılı kat irtifaklı taşınmazın A/6 nolu bağımsız bölümün 23.09.2005 tarihli satışı emsal alarak incelenmiştir.

Kat Mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulu yapılardaki bağımsız bölüm satışlarında binanın niteliği, inşaat kalitesi, bağımsız bölümlerin iç düzeni, cephesi gibi hususlar satış fiyatının belirlenmesinde etkili olup, ortak yerlerden yararlanma oranı dahi satış fiyatında dikkate alındığından bu gibi satışlarda binanın değeri satış değerinden düşülmüş olsa bile yanılgıya sebebiyet verecek nitelikte olduğundan arsa değerlendirmesinde emsal olamaz. Bu suretle hatalı değerlendirmeyi içeren raporun hükme esas alınamayacağının göz önünde bulundurulmamış olması doğru görülmemiştir.

Mahkemece, yeniden emsal araştırması yapılarak bilirkişi kurulundan bulunacak uygun emsalin incelemeye alındığı ek rapor alınmalı, raporun bozmaya uygunluğu denetlendikten sonra hâsıl olacak sonuç doğrultusunda hüküm kurulmalıdır.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 07.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker