Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Karar Düzeltme Aşamasında Davacı Kocanın Öldüğü, Boşanma Davası Konusuz Kaldığından Bu Yönde Hüküm Tesis Edilerek Davalı Kadın Hakkında Kusur Tespiti Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Karar Düzeltme Aşamasında Davacı Kocanın Öldüğü, Boşanma Davası Konusuz Kaldığından Bu Yönde Hüküm Tesis Edilerek Davalı Kadın Hakkında Kusur Tespiti Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/15584

K. 2012/19133

T. 9.7.2012

DAVA: Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; onanmasına dair Dairemizin 14.11.2011 gün ve 17893-18422 sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminin reddine ilişkin 20.03.2012 tarihli kararının maddi hata nedeniyle düzeltilmesi istenilmekle, evrak okundu, gereği düşünüldü:

KARAR : Kocanın açtığı dava sonucunda tarafların boşanmalarına karar verilmiş, davalı kadının temyizi üzerine karar 14.11.2011 tarihinde onanmıştır. Davalı karar düzeltme talep etmiş, isteği 20.03.2012 tarihinde reddedilmiştir. Ne var ki karar düzeltme incelemesinden önce 12.03.2012 tarihinde davacı koca ölmüş, bu husus Yargıtayca bilinmediği için davalının karar düzeltme talebi Dairemizce esastan incelenerek reddedilmiştir. Davacının karar düzeltme incelemesinden önce ölümüyle evlilik sona ermiş olup, ölüm olayı Yargıtay kararına etkili ve kararı değiştirecek niteliktedir. Karar düzeltme incelemesinin yapıldığı tarihte davacı öldüğüne göre, evlilik ölümle sona ermiş olup, bu halde konusunu devam ettiren bir boşanma davası kalmamıştır. Bu bakımdan karar düzeltme isteğinin reddine ilişkin Dairemiz kararının dayanağı bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle Dairemizin maddi hataya dayalı olarak tesis edilen 20.03.2012 tarihli karar düzeltme isteğinin reddine dair kararının kaldırılmasına, davalının karar düzeltme talebinin kabulüne, Dairemizin 14.11.2011 tarih, 2010/17893 esas - 2011/18422 karar sayılı onama kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme kararının boşanma davası konusuz kaldığından bu yönde hüküm tesis edilmek ve davalı kadının kusurlu olup olmadığının tespiti yönünde karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Dairemizin 20.03.2012 tarih 2012/4009 esas 2012/6503 karar sayılı karar düzeltme isteğinin reddine ilişkin maddi yanılgıya dayalı kararın yukarıda gösterilen sebeple kaldırılmasına, davalı kadının karar düzeltme talebinin kabulüne, yine yukarıda gösterilen sebeple Dairemizin 14.11.2011 tarih 2010/17893 esas - 2011/18422 karar sayılı onama kararının kaldırılmasına ve hükmün boşanma davasının ölüm nedeniyle konusu kalmadığından bu konuda ve davacı mirasçısının kusur yönünden davayı takip etmesi nedeniyle bu hususta karar verilmek üzere BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 09.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker