Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Borçlu Vekilinin UYAP Üzerinden Davadan Feragat Dilekçesi Verdiği, Vekaletnamesinde Davadan Feragat Yetkisi Bulunduğu Anlaşıldığından İstemle İlgili Karar Verilmesi İçin Hükmün Bozulması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Borçlu Vekilinin UYAP Üzerinden Davadan Feragat Dilekçesi Verdiği, Vekaletnamesinde Davadan Feragat Yetkisi Bulunduğu Anlaşıldığından İstemle İlgili Karar Verilmesi İçin Hükmün Bozulması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/12475

K. 2012/23789

T. 6.7.2012

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının reddini/bozulmasını mutazammın 14.02.2012 tarih, 2011/17654 Esas, 2012/3482 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Dr. Şanver Keleş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Kadıköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 12.05.2011 tarih ve 2010/684 E.-2011/637 K. sayılı kararının taraflarca temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 14.02.2012 tarih ve 2011/17654 E.-2012/3482 K. sayılı kararı ile alacaklı yönünden reddedilmesi üzerine aynı vekil tarafından karar düzeltme yoluna gidildiği tesbit edilmiştir.

Bu aşamadan sonra borçlu S... D... Madencilik Ltd. Şti. vekilinin UYAP üzerinden davadan feragat dilekçesi verdiği, vekaletnamesinde davadan feragat yetkisi bulunduğu 25.06.2012 tarihli icra mahkemesi üst yazısı ve ek dilekçeden anlaşılmakla, Dairemizin bozma kararının kaldırılarak, borçlu şirket vekilinin davadan feragatı hakkında bir karar verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : 1- Dairemizin 14.02.2012 tarih ve 2011/17654 E.-2012/3482 K. sayılı RED/BOZMA kararının kaldırılmasına,

2- Borçlu şirket vekilinin davadan feragatı hakkında bir karar verilmek üzere mahkeme kararının İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 06.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker