Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan Ve Mükerrerliğe Esas Alınan Adli Para Cezasının, Miktar İtibariyle Kesin Olması Sebebiyle Mükerrerliğe Esas Alınamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı

Sanığın Adli Sicil Kaydında Yer Alan Ve Mükerrerliğe Esas Alınan Adli Para Cezasının, Miktar İtibariyle Kesin Olması Sebebiyle Mükerrerliğe Esas Alınamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2012/28613

K. 2012/33728

T. 10.10.2012

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dairemizce 05.04.2012 tarih ve 2011/22103 Esas, 2012/14300 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında bozma yolundaki kararına karşı; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 02.07.2012 tarih ve 2008/161996 sayılı yazısı ile “İddianamenin okunmaması ve imza eksikliğine ilişkin olarak usül bozması yapılamayacağının ve dosyanın esastan incelenmesi gerektiğine ilişkin” talebiyle itiraz isteminde bulunulması üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 10.07.2012 tarih ve 2012/1225 Esas, 2012/1765 sayılı Kararı ile Daireye gönderilmekle;

05.07.2012 gün ve 28344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı Kanunun 308. maddesinin 2.ve 3. fıkraları ile aynı yasanın 101. maddesi ile de 5320 sayılı Yasaya eklenen geçici 5. maddenin verdiği yetkiye dayanılarak Dairemize gönderilen dosya hakkında;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının vaki talepleri yerinde görülmekle;

1 ) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının kabulüne;

2 ) Dairemizin 05.04.2012 tarih ve 2011/22103 Esas, 2012/14300 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkındaki bozma ilamının kaldırılmasına;

Dosyanın yeniden incelenmesinde;

Esaslı işlemlerin yapıldığı 03.03.2008 tarihli duruşma tutanağının katip tarafından imzalanmaması mahallinde giderilebilir eksiklik olarak görülmüş keza; iddianamenin okunmaması duruşmada hazır bulunan sanığa CMK'nin 147. maddesindeki haklarının hatırlatılması ve yüklenen suçun anlatılması nedeniyle bozma nedeni yapılmamıştır.

Diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

a ) Sanığın adli sicil kaydında yer alan ve mükerrirliğe esas alınan, Şereflikoçhisar Sulh Ceza Mahkemesinin 25.04.2007 tarih 2007/42-106 sayılı ilamına konu adli para cezasının, miktar itibariyle kesin olması sebebiyle mükerrirliğe esas alınamayacağının gözetilmemesi,

b ) Sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında atılı suçlamayı kabul etmemesine ve dosya kapsamına göre, uygulama şartları gerçekleşmediği halde, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 29. maddesi verilen cezada haksız tahrik nedeniyle indirim yapılmış olması,

Kabule göre de;

c ) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilmesinden sonra denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmekle yetinmesi gerekirken, infazı kısıtlar şekilde denetim süresinin belirlenmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 10.10.2012 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 
free poker