Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Daha Önce Verilen İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz Edilerek Bu Karara Karşı Kanun Yollarına Başvurulmuşken Sonucu Beklenmeden Bu Aşamadan Sonra Yeniden İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Edilmesine İlişkin Yargıtay Kararı

Daha Önce Verilen İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz Edilerek Bu Karara Karşı Kanun Yollarına Başvurulmuşken Sonucu Beklenmeden Bu Aşamadan Sonra Yeniden İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Edilmesine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/7898

K. 2012/11432

T. 28.6.2012

DAVA: Taraflar arasında görülen davada Yeşilyurt (Malatya) (Kapatılan) Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 18/04/2012 tarih ve 2012/18 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ile davalı A... Gıda İnş. Hayvancılık San. Tic. A.Ş. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sultan Gümüş Başaran tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili şirketin tek malvarlığı olan 1270 nolu taşınmazın dönemin yönetim kurulu ve denetçileri olan davalılar ve davalı şirkete hukuka aykırı olarak değerinin çok altında muvazaalı olarak satıldığını, bu satış karşılığında şirket kasasına para girişi olmadığını, şirketin fiilen içinin boşaltıldığını, aynı taşınmaz ile ilgili olarak ortaklarca 2012/150 E. sayılı dosyada da tapu iptali davası açılıp derdest olduğunu, davalılar M. K. ve Y. S.'ın davalı şirket ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladığını, 111 adet dairenin davalı şirkete verildiğini, dava konusu taşınmazların iyiniyetli üçüncü kişilere satılması ihtimali bulunduğunu ileri sürerek, davalılar adına yapılan usulsüz taşınmaz tescillerinin iptalini, davacı şirket adına tescilini, dava konusu taşınmazlar üzerine teminatsız olarak tedbir konulmasını, taşınmazların satılması ihtimaline binaen şimdilik 224.000 TL'nın tazminat olarak ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekilleri, davanın ve tedbir talebinin reddini istemişlerdir.

Mahkemece, dosya kapsamına göre davalı şirkete ait 93 adet taşınmadan 47 adedine %15 teminat karşılığında tedbir konulmasına karar verildiği, 18.04.2012 tarihli duruşmada davalı şirket adına kayıtlı 470 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın C blok 1 ve 4 nolu bağımsız bölümleri üzerindeki tedbirin devamına, diğer bağımsız bölümler üzerindeki tedbirin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili ve davalı A... Gıda A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Talep, ihtiyati tedbir kararının itirazen kaldırılması istemine ilişkindir. Davacı vekili asıl davada, müvekkili şirketin tek malvarlığı olan taşınmazın dönemin yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri olan davalılar ve davalı şirkete hukuka aykırı olarak değerinin çok altında muvazaalı şekilde satıldığını, aynı taşınmaz ile ilgili olarak şirket ortaklarınca 2011/150 E. sayılı dosyada da tapu iptali ve tescil davası açılıp bu davanın da derdest olduğunu, davalılar M. K. ve Y. S.'ın davalı şirket ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladığını, davalı şirkete verilen ve dava konusu olan dairelerin iyiniyetli üçüncü kişilere satılması ihtimali bulunduğunu ileri sürerek, davalılar adına yapılan usulsüz taşınmaz tescillerinin iptalini, davacı şirket adına tescilini, dava konusu taşınmazlar üzerine teminatsız olarak tedbir konulmasını, taşınmazların satılması ihtimaline binaen şimdilik 224.000 TL'nin tazminat olarak ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, davalı şirkete isabet eden bağımsız bölümlerin dava değeri dikkate alınarak yarısı üzerine %15 teminat yatırılması halinde tedbir konulmasına, diğer davalılar ile ilgili olarak 2011/150 E. sayılı dosyada tedbir kararı verildiğinden ve uyuşmalık konusu olmadığından tedbir isteminin reddine karar verilmiştir. Mahkemenin 16.02.2012 tarihli yazısı üzerine Yeşilyurt Tapu Sicil Müdürlüğü'nün 16.02.2012 tarihli yazısı ile Yakınca Köyü 470 ada 1 parsel üzerinde davalı A... Gıda AŞ'ye ait 93 bağımsız bölümden 47 adet bağımsız bölüm üzerine ihtiyati tedbir şerhi konulduğu bildirilmiştir. Bu karar taraflarca temyiz edilmiştir. Temyizin sonucu beklenmeden tekrar davalı vekilinin itirazı üzerine 22.03.2012 tarihli karar ile ileride telafisi güç zararların önüne geçilmesi gerekçesiyle satış sözleşmeleri sunulan B 26, A22, B23, A 40, B 28, A20,A28, A44, A7, B25, A8, A 37 nolu daireler üzerindeki tedbirin kaldırılmasına, C1,4,10,14,15,16,17,19,20,21,22, 24 nolu daireler üzerine tedbir konulmasına karar verilmiştir. Davalı vekilinin tekrar itirazı üzerine 18.04.2012 tarihli duruşmada mahkemece, ihtiyati tedbire yapılan itirazın kabulü ile dava değeri ve yatırılan teminat miktarı dikkate alınarak davalı şirket adına kayıtlı Yeşilyurt İlçesi Yakınca Köyü 470 ada 1 parsel üzerindeki C Blok 1 ve 4. nolu bağımsız bölümler üzerinde ihtiyati tedbirin devamına, diğer bağımsız bölümler üzerindeki tedbirin kaldırılmasına karar verilmiştir.

İhtiyati tedbir talebinin reddi üzerine verilen karara karşı temyiz yoluna başvurulabileceği gibi (HMK. m. 391/1), ayrıca yokluğunda ihtiyati tedbir kararı verilen kişinin itirazı üzerine verilen karara karşı da temyiz yoluna başvurulabilecektir. Ancak, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 396. maddesinde durum ve koşulların değişmesi sebebiyle ihtiyati tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararın temyiz edilemeyeceği kabul edilmiştir. ihtiyati tedbir kararı verildikten sonra, mevcut olan durum ve koşulların dava sırasında birden fazla değişmesi mümkün olabilir ve her seferinde itiraz edilebilir, her itiraz üzerine verilen karara karşı kanun yoluna başvurulması, ihtiyati tedbir kararlarına karşı başvurulması öngörülen temyiz yolundan beklenen amacın tam tersine bir sonuç doğuracaktır. Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle yapılan itiraz üzerine verilen kararlara karşı ancak esas hükümle birlikte kanun yoluna başvurulabilecektir (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 01.06.2012 tarihli Hukuki Mütalaa). 6100 sayılı HMK'nın 396. maddesinin ikinci fıkrasında, 394. maddenin beşinci fıkrasına atıf yapılmadığından durum ve koşulların değişmesi sebebiyle ihtiyati tedbir kararına yapılan itiraz hakkında verilen karar temyiz edilemez.

Somut olayda daha önce verilen ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz edilerek bu karara karşı kanun yollarına başvurulmuşken sonucu beklenmeden bu aşamadan sonra yeniden ihtiyati tedbir kararına itiraz edilmesi ve mahkemece talebin ihtiyati tedbire itiraz olarak değerlendirilip yeniden karar verilmesi doğru değildir. Ayrıca somut olayda sonradan durum ve şartların değiştiği iddia olunmadığı gibi, ihtiyati tedbirin, durum ve şartların değişmesi nedeniyle kaldırılması istemi ve bu konuda bir karar olmadığından ihtiyati tedbire itiraz üzerine verilen bu kararın temyiz incelemesi yapılmış, dosya kapsamından da durum ve şartların değiştiğinin anlaşılması da söz konusu olmadığına göre davalı şirket vekilinin itirazının reddine karar verilmek gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, temyiz harcı peşin alındığından davalı A... Gıda İnş. Hayvancılık San. Tic. A.Ş. 'nden başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 28.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker