Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Cumhuriyet Savcısının Düzenlenen Fezlekenin İçeriğiyle Yetinmeksizin Maddi Gerçeği Bulmak İçin Gerekli İşlemleri Yapması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Cumhuriyet Savcısının Düzenlenen Fezlekenin İçeriğiyle Yetinmeksizin Maddi Gerçeği Bulmak İçin Gerekli İşlemleri Yapması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/8915

K. 2012/7056

T. 20.6.2012

DAVA: Reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan şüpheli M.S. hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda verilen 27.01.2012 gün, 2012/497 Sor. ve 2012/328 Sayılı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara karşı yapılan itiraz üzerine Tunceli Ağır Ceza Mahkemesince verilen 10.02.2012 günlü, 2012/55 D. İş sayılı kararının; dosya kapsamına göre, mağdurun şikayetçi olmadığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de; 5271 Sayılı C.M.K.nın 160. maddesinde yer alan ( Cumhuriyet Savcısı ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davası açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. Cumhuriyet Savcısı maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür ) düzenlemesi karşısında Cumhuriyet Savcısının soruşturma yapmak zorunda olduğu, şüpheliye yönelik iddiaların araştırılmadığı, şüphelinin beyanına başvurulmadığı, yalnızca yaşı küçük mağdurun karakolda alınan ifadesiyle yetinildiği, ortada 5271 Sayılı Kanuna uygun bir soruşturmanın bulunmadığı bir durumda anılan kanunun 160. ve diğer maddeleri uyarınca soruşturma yapmasını sağlamak maksadıyla itirazın kabul edilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden, bahisle 5271 Sayılı C.M.K.nın 309. maddesi gereğince hükmün bozulması lüzumu" Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 12.04.2012 gün ve 21879 sayılı, kanun yararına bozma istemlerine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğnameyle Daireye ihbar ve dava evrakı birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

KARAR : C.M.K.nın 160/2. maddesinin amir hükmüne göre anılan soruşturma evrakına bakan Cumhuriyet Savcısının söz konusu olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen fezlekenin içeriğiyle yetinmeksizin maddi gerçeği bulmak için gerekli işlemleri yapması, bu kapsamda öncelikli olarak hakkında suç isnadında bulunulmasına rağmen kendisiyle ilgili hiç bir işlem yapılmayan hatta açık kimliğiyle adresi dahi tespit edilmeyen şüpheliyi temin edip ifadesini aldıktan sonra dosya içinde bulunup mağdureye ait olduğu bildirilen görüntülü ifade kaydı cd'nın çizik olması sebebiyle bilgisayarda açılamaması karşısında emniyet müdürlüğünden kopyasını temin edip ayrıca mağdurenin ifadesinde isimleri geçen tanıkları da dinledikten sonra bunları değerlendirerek bir karara varması gerekirken eksik soruşturmayla karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve bu itibarla kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının 27.01.2012 günlü, 2012/497 Sor. ve 2012/328 Sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına karşı yapılan itiraz üzerine Tunceli Ağır Ceza Mahkemesince verilen 10.02.2012 günlü, 2012/55 D. İş sayılı kararın C.M.K.nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılmasına ve dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 20.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker