Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Davalının İtirazlarını Karşılamayan Yetersiz Bilirkişi Raporu Bulunduğundan Yetersiz Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı

Davalının İtirazlarını Karşılamayan Yetersiz Bilirkişi Raporu Bulunduğundan Yetersiz Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/3417

K. 2012/5433

T. 25.9.2012

DAVA: Taraflar arasında görülen itirazın iptali davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin olarak Dairemizin 03.04.2012 gün ve 2012/101 Esas 2012/2565 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR: Davacı vekili, müvekkili kooperatifin ortağı olan davalının 2007 yılından beri ödenmemiş aidat borçlarının tahsili amacı başlattıkları takibin davalının itirazı üzerine durduğunu, itirazın haksız ve kötüniyetli olduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile %40'dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davacı kooperatifin yüklenicisinden iki adet anahtar teslimi daireyi arsasına karşılık aldığını, bu iki üyeliğin bedelinin yüklenici tarafından ödeneceği hususunda sözleşme yaptıklarını, kooperatifin borcu yükleniciden tahsil etmesi gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizin 03.04.2012 tarih ve 2012/101 esas, 2012/2565 karar sayılı ilamıyla onanmıştır.

Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dava, aidat borçlarının tahsili için girişilen icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Talep edilen alacak ortaklık aidat borcuna ilişkin olup ,davalı vekili bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde, genel kurul kararları gereğince faiz hesabının yapılmadığını bu konuda ek rapor alınmasını istemiştir. Mahkemece, davalının itirazlarını karşılamayan, denetime elverişli olmayan, yeterli inceleme ve araştırmayı içermeyen bilirkişi raporuna itibar edilerek, hüküm kurulmuştur.

Bu durumda mahkemece, tüm genel kurul tutanakları incelenerek, aidat miktarları ile gecikme halinde belirlenen gecikme faizi borcunun derdest dosyalara uygulanacağını belirten 6101 S.K'nun 7. maddesi atfıyla 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı TBK'nun 120 maddesine uygun düşüp düşmediğini denetleyen bilirkişiden gerekçeli, açıklamalı ve denetime elverişli ek rapor alınarak oluşacak sonuç çerçevesinde karar verilmesi gerekirken yetersiz bilirkişi raporu ile hüküm tesisi doğru olmamış, mahal mahkeme kararının temyiz incelemesi sonucunda onanmasına dair Dairemizin 03.04.2012 tarih, 2012/101 esas, 2012/2565 karar sayılı onama ilamının kaldırılarak, kararın yukarıdaki gerekçelerle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 03.04.2012 tarih, 2012/101 esas, 2012/2565 karar sayılı onama ilamının kaldırılarak, kararın yukarıdaki gerekçelerle BOZULMASINA, evvelce alınan onama harcı ile tashihi karar harcının istek halinde iadesine, 25.09.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker