Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Konut Aboneliği İle Şantiye Aboneliği Arasındaki Farkın Tahsili Talebi Hakkında Yargıtay Kararı

Konut Aboneliği İle Şantiye Aboneliği Arasındaki Farkın Tahsili Talebi Hakkında Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/5152

K. 2005/1800

T. 28.2.2005

• KONUT ABONELİĞİ İLE ŞANTİYE ABONELİĞİ ARASINDAKİ FARKIN TAHSİLİ TALEBİ ( Bir Şirket Akdine Dayalı Olarak Ortaklar Arasında Veya Ortaklarla Şirket Arasında Açılacak Davaların Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )

• TRAFONUN TEDAŞ'A DEVREDİLEMEMESİ NEDENİYLE DOĞAN ZARAR ( Kooperatifin Şantiye Aboneliğinden Elektrik Kullanmak Zorunda Kaldığını İddia Ederek Konut Aboneliği İle Şantiye Aboneliği Arasındaki Farkın Tahsili - Davanın 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )

• ORTAKLAR ARASINDA ŞİRKET AKTİNE DAYALI DAVA ( 5 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu - Konut Aboneliği İle Şantiye Aboneliği Arasındaki Farkın Tahsili Talebi )

• ZAMANAŞIMI ( Ticari Olsun Olmasın Şirket Akdine Dayanan Ve Ortaklar Arasında Veya Şirket İle Ortaklar Arasındaki Davalar İçin Beş Yıl Olduğu - Konut Aboneliği İle Şantiye Aboneliği Arasındaki Farkın Tahsili Talebi )

ÖZET : Davacı kooperatif, davalı ortağın şikayeti nedeniyle trafonun TEDAŞ'a devredilemediğini ve kooperatifin şantiye aboneliğinden elektrik kullanmak zorunda kaldığını iddia ederek konut aboneliği ile şantiye aboneliği arasındaki farkın tahsilini talep etmiştir. Ticari olsun olmasın şirket akdine dayanan ve ortaklar arasında veya şirket ile ortaklar arasındaki davalar beş yıllık zamanaşımına tabidir. Yerel mahkemece aksi kanaat ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Didim Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 17.11.2003 tarih ve 2002/383-2003/393 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi D.B. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin ortağı olduğunu, dayalının şikayeti nedeniyle elektrik kullanımının TEDAŞ'a devir edilemediğini ileri sürerek, kooperatifin kullanmak zorunda kaldığı şantiye elektrik tarifesi ile konut tarifesi arasın daki fark olan 20.758.000.000.-TL'sının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin şikayet dilekçesi ile dava tarihi arasındaki bir yıllık zamanaşımı süresinin geçtiğini savunarak, öncelikle davanın zamanaşımı nedeniyle reddini; esastan ise, trafonun TEDAŞ'a devrinin müvekkilinin kusuru nedeniyle değil, kooperatifin eksiklikleri nedeniyle olmadığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamından, davalının şikayet dilekçesinden 06.05.1997 tarihli genel kurulda haberdar olunduğu ve bu tarihten dava tarihine kadar zamanaşımı süresinin geçtiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Davacı kooperatif, davalı ortağın şikayeti nedeniyle kooperatifin halen şantiyeaboneliğinden elektrik kullanmak zorunda olduğu gerekçesiyle, konut aboneliği ile şantiye aboneliği arasındaki farkın davalıdan tazminat olarak tahsilini talep etmiştir. Davalı, davanın bir yıllık zamanaşımına uğradığını savunmuş; mahkemece, davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir. BK'nun 126/4. maddesi hükmü gereğince, ticari olsun olmasın bir şirket akdine dayanan ve ortaklar arasında veya şirket ile ortaklar arasında açılmış bulunan bütün davalar beş yıllık zamanaşımına tabidir. Davacının tazminat istemine dair hakkın kooperatif ile ortak arasında doğmuş bulunmasına göre, mahkemece, zamanaşımı süresi bu yönden değerlendirilerek karar vermek gerekirken, yazılı şekilde haksız fiile uygulanan zamanaşımı süresi esas alınarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 28.02.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker