Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Dava Dışı Yüklenicinin Borcunu Ödememesi Nedeniyle Davacı Bağımsız Bölüm Malikinin Sorumlu Tutulamayacağına, Geçici Su Aboneliğinin Davacı Lehine Tesis Edileceğine Dair Yargıtay Kararı

Dava Dışı Yüklenicinin Borcunu Ödememesi Nedeniyle Davacı Bağımsız Bölüm Malikinin Sorumlu Tutulamayacağına, Geçici Su Aboneliğinin Davacı Lehine Tesis Edileceğine Dair Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/512

K. 2011/1479

T. 1.2.2011

• GEÇİCİ SU ABONELİĞİNİN TESİSİ TALEBİ ( Dava Dışı Yüklenicinin Su Kullanım Bedelini Ödememesi Nedeniyle Davacı Bağımsız Bölüm Malikinin Sorumlu Tutulamayacağı - Davanın Kabul Edileceği )

• YÜKLENİCİNİN SU KULLANIM BEDELİNE İLİŞKİN BORCU ( Dava Dışı Yüklenicinin Borcunu Ödememesi Nedeniyle Davacı Bağımsız Bölüm Malikinin Sorumlu Tutulamayacağı - Geçici Su Aboneliğinin Davacı Lehine Tesis Edileceği )

• BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKİNİN YÜKLENİCİNİN ÖDEMEDİĞİ SU BORCU NEDENİYLE SORUMLULUĞU ( Yüklenicinin Borcunu Ödememesi Nedeniyle Sorumlu Tutulamayacağı - Geçici Su Aboneliğinin Davacı Lehine Tesis Edileceği )

ÖZET : Davacı bağımsız bölüm maliki inşaatı tamamlanan binada bulunan bağımsız bölümü için davalının geçici su aboneliği tesis etmeye yanaşmadığını ileri sürerek talepte bulunmuş; davalı ise şantiye aboneliğinin borcu bulunduğunu, bu borcun ödenmesi halinde aboneliğin tesis edileceğini savunmuştur. Davacı, dava dışı müteahhitin davalıya şantiye aboneliği sebebiyle olan borcundan dolayı sorumlu tutulamaz;davalı kurum da dava dışı müteahhitten olan bu alacağı sebebiyle davacı ile sözleşme yapmaktan imtina edemez.Su tekelini elinde bulunduran davalı, şantiye aboneliğinden doğan alacağı varsa onu her zaman akidinden isteyebilir. Davanın kabulüne karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki abonelik sözleşmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükümün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, bağımsız bölüm maliki olduğunu, geçici su aboneliğinden yararlanmak için davalı kuruma başvurduğunu, verilen cevap ile inşaat aboneliğinin borcu bulunduğu, ASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 30/d maddesi gereğince inşaat hesabının kapatılması koşuluyla gerekli abonelik işlemlerinin yapılacağının bildirildiğini, geçici aboneliğin tüm koşullarını taşımasına rağmen talebinin işleme konulmadığını ileri sürerek, geçici su aboneliği tesisine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, İmar Kanununun 31. maddesine göre kullanma izni verilmeyen yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlandırılmayacağının düzenlendiğini, iskan ruhsatı başvurusu yapılabilmesi için inşaat hesap kesim işleminin yapılması gerektiğini, yapılan işlemin hukuka uygun olduğunu savunarak, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davaya konu su aboneliğinin talep edildiği taşınmazın şantiye suyu hesabının henüz kesilmediği, ASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 30/d maddesinde öngörülen şartların oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş;hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı davasında inşaatı tamamlanan binada bulunan bağımsız bölümü için davalının geçici su aboneliği tesis etmeye yanaşmadığını ileri sürerek talepte bulunmuş;davalı ise şantiye aboneliğinin borcu bulunduğunu, bu borcun ödenmesi halinde aboneliğin tesis edileceğini savunmuş, bu yöndeki savunmasını davacıya da bildirmiştir. Her ne kadar ASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 30/d maddesinde "iskan ruhsatı bulunmayan binalar için şantiye suyu hesabının kesilmesi kaydıyla Yönetmeliğin 6/h hükmüne göre tamamı veya bir kısmına geçici abonelik verilir." yazılı ve davalı da bu hükme dayanarak davacıyı abone yapmaktan imtina etmekte ise de davalı su tekelini elinde bulunduran kamu kurumu niteliğindedir.Bu gibi kamu kurumları kendi Yönetmeliklerini de kendileri hazırlamaktadırlar/Tek taraflı olarak hazırlanan bu Yönetmelikteki az yukarda açıklanan hükümün uygulanması, kamu kurumuna göre daha güçsüz durumda bulunan şahısların mağduriyetine sebep olur. Davacı, dava dışı müteahhitin davalıya şantiye aboneliği sebebiyle olan borcundan dolayı sorumlu tutulamaz;davalı kurum da dava dışı müteahhitten olan bu alacağı sebebiyle davacı ile sözleşme yapmaktan imtina edemez.Su tekelini elinde bulunduran davalı, şantiye aboneliğinden doğan alacağı varsa onu her zaman akidinden isteyebilir. Davaya konu binanın inşaat ruhsatı alındığına ve dosyadaki belge ve bilgilere göre de inşaatın tamamlandığı anlaşıldığına göre 3194 Sayılı yasanın geçici 11. maddesine aykırı herhangi bir nedenin varlığından da söz edilemez.Hal böyle olunca davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, 1.2.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
free poker