Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Kanundaki Düzenleme Karşısında Sinyal Bilgilerinin Tespiti Talebinin Acil Haller Dışında Mahkeme Kararı İle İstenebileceğinden İtirazın Bu Yönden Kabulü Yerine Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı

Kanundaki Düzenleme Karşısında Sinyal Bilgilerinin Tespiti Talebinin Acil Haller Dışında Mahkeme Kararı İle İstenebileceğinden İtirazın Bu Yönden Kabulü Yerine Reddine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

15.Ceza Dairesi

Esas: 2012/6813

Karar: 2012/38427

Karar Tarihi: 05.06.2012

ÖZET: Kanundaki düzenleme karşısında sinyal bilgilerinin tespiti talebinin acil haller dışında mahkeme kararı ile istenebileceğinden itirazın bu yönden kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki düşünce incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, ........... Asliye Ceza Mahkemesinin kararının maddesi uyarınca bozulmasına karar verilmiştir.

Dolandırıcılığa teşebbüs suçundan yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kullandığı belirlenen 2 adet cep telefonunun 21/12/2011 tarihinde kullandığı baz istasyonu ve çevresi bilgilerini içerir şekilde kimlik ve adres bilgileri ile aranın detay bilgilerinin Telekomünikasyon iletişim Başkanlığımdan temini için 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135. maddesi uyarınca karar verilmesi hususundaki ...... Cumhuriyet Başsavcılığının 16/01/2012 tarihli ve 2012/1402 sayılı talebin reddine dair .......... Sulh Ceza Mahkemesinin 16/01/2012 tarihli ve 2012/19 değişik iş sayılı kararına yönelik itirazın keza reddine ilişkin ........... Asliye Ceza Mahkemesinin 20/01/2012 tarihli ve 2012/57 değişik is sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 30/03/2012 gün ve 2012/5317/19163 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19/04/2012 gün ve 2012/100114 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Dosya kapsamına göre; ......... Sulh Ceza mahkemesinin 17/01/2012           tarihli kararı ile, Cumhuriyet Başsavcılığınca Telekomünikasyon iletişim Başkanlığından doğrudan talep yapılması mümkün olduğundan bahisle ........Cumhuriyet Başsavcılığının 16/01/2012 tarihli talebi reddedilmiş ise de, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135/4 . maddesinde yer lan <şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, mobil telefonun yeri, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit edilebilir.> şeklindeki düzenleme karşısında sinyal bilgilerinin tespiti talebinin acil haller dışında mahkeme kararı ile istenebileceğinden itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK. nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki düşünce incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, ........... Asliye Ceza Mahkemesinin 20.01.2012 gün ve 2012/57 d. iş sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmek üzere dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 05.06.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker