Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Sanığın Eyleminin Bir Bütün Halinde Yağmaya Kalkışma Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Hüküm Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı

Sanığın Eyleminin Bir Bütün Halinde Yağmaya Kalkışma Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Hüküm Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

6.Ceza Dairesi

Esas: 2012/4830

Karar: 2012/12657

Karar Tarihi: 21.06.2012

ÖZET: Yakınanın işten çıkarılması nedeniyle ekonomik olarak zor durumu düşmesi neticesi, örgüt üyesi sanıktan faiz karşılığı borç para aldığı borcun vadesi geldiğinde sanığın yakınanı çağırdığı ve <Ben senin borcunu birkaç ay daha idare ederim ancak borcuna her ay yüzde otuz beş faiz eklerim> dediği, bunun üzerine sanık ile yakınan arasında tekrar senet imzalandığı, örgüt üyesi sanığın sık sık telefonla yakınanı arayarak borcunu ödemesi için tehdit ettiği, örgüt üyesi sanığın girişimlerinin neticesiz kalması üzerine diğer sanığın devreye girerek yakınanı aradığı, örgüt üyesi sanığa olan borcunu hemen ödemesini söylediği akabinde yakınanı terminalde yakalayan sanığın tehdit ettiğinin anlaşılması karşısında sanığın eyleminin bir bütün halinde yağmaya kalkışma suçunu oluşturduğu gözetilmeden karar verilmesi bozmayı gerektirir.

Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Yakınan M. B., oğlu A.B.'ın örgüt üyesi sanık Ö. Ö. tarafından Bursa'dan zorla Erzincan'a getirdiğini iddia etmiş olmasına göre, sanık E. A.'un söz konusu eylem nedeniyle 5237 sayılı TCK'nun 220/5 maddesi delaletiyle adı geçen sanık hakkında anılan yakınana yönelik eylemleri nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan dava açılmadığının anlaşılması karşısında, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapılması olanaklı kabul edilmiştir.

I- Sanık hakkında yağmaya kalkışma, tehdit, suç örgütü kurma ve yönetme, yaralama, 6136 sayılı yasaya muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kurulan hükümlerin temyiz incelenmesinde,

Sanığın yakınan Ç. G.'e yönelik yağmaya kalkışma suçunun 5237 sayılı TCY. nın 149. maddesinin 1. fıkrasının (c)-(f) bentlerine aykırı biçimde birden çok kişi tarafından, var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak işlendiği halde uygulama sırasında (c) bendinin gösterilmemesi gösterilen teşdit gerekçesi karşısında, örgüt üyesi sanıklar G. D., Ü. K. ve E. A.'ın sanık E. A.'un talimatları doğrultusunda yakınan E. Ç.'ı Erzincan ilinden araçla zorla Sivas ili istikametine doğru götürdükleri sırada yakınanın gözlerini bağladıkları, sanık E. A.'un yolda jandarma kontrolü olduğu yönündeki cep telefonu konuşması ardından sanıkların yakınanı tekrar Erzincan iline bıraktıklarının anlaşılması karşısında sanık hakkında bu suç için kurulan hükümde uygulama yeri bulunmayan 5237 sayılı TCK'nın 110/1. maddesi ile cezadan indirim yapılması, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre sanık E. A. savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında diğer yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükümlerin tebliğname gibi ONANMASINA,

II- Sanık hakkında yakınan Barbaros Polat'a karşı tehdit suçundan kurulan hükmün temyiz incelenmesine gelince;

Yakınanın 2004 yılının 11. ayında işten çıkarılması nedeniyle ekonomik olarak zor durumu düşmesi neticesi, örgüt üyesi sanık Ö. Ö.'den faiz karşılığı borç para aldığı borcun vadesi geldiğinde sanık Ö. Ö.'in yakınanı çağırdığı ve <Ben senin borcunu birkaç ay daha idare ederim ancak borcuna her ay yüzde otuz beş faiz eklerim> dediği, bunun üzerine sanık ile yakınan arasında tekrar Temmuz 2005 tarihinde senet imzalandığı, örgüt üyesi sanık Ö. Ö.'in sık sık telefonla yakınanı arayarak borcunu ödemesi için tehdit ettiği ve <eğer ödemez isen E. A. ve Ulalar Beldesinde bulunan arkadaşlarının kaçıracağını ve sonunun kötü olacağını> söylediği, örgüt üyesi sanık Ö. Ö.'in girişimlerinin neticesiz kalması üzerine 2005 yılı Ekim ayında sanık E. A.'un devreye girerek yakınanı aradığı, örgüt üyesi sanık Ö.'e olan borcunu hemen ödemesini söylediği akabinde yakınanı terminalde yakalayan sanık E. A.'un <Ben Ö.'e benzemem bir daha gelirsem mutlaka öldürmeye gelirim> diyerek tehdit ettiğinin anlaşılması karşısında sanığın eyleminin bir bütün halinde yağmaya kalkışma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kanıtların takdiri ve değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanık E. A. savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 5320 Sayılı Yasanın 8/1.maddesi yollamasıyla 1412 Sayılı CMUK. nun 326/son maddesinin gözetilmesine, 21.06.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker