Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Açısından İlgili Dosyanın Onaylı Örneklerinin Dosya İçersine Konulup Sonucuna Göre, Davaların Mükerrerliği Ve Zincirleme Suç Hükümleri De Tartışılarak Hüküm Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Gerçeğin Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Açısından İlgili Dosyanın Onaylı Örneklerinin Dosya İçersine Konulup Sonucuna Göre, Davaların Mükerrerliği Ve Zincirleme Suç Hükümleri De Tartışılarak Hüküm Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

15.Ceza Dairesi

Esas: 2012/8002

Karar: 2012/40865

Karar Tarihi: 08.08.2012

ÖZET: Sanık müdafiinin temyiz dilekçesi ekinde sunduğu onaylı dosya fotokopisinden, sanığın ticari ilişki çerçevesinde mağdura verdiği diğer çek nedeniyle mahkemenin dava dosyası ile sanık hakkında kovuşturma yürütüldüğünün tespit edilmiş olması karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi açısından; söz konusu dava dosyasının celbi sağlanıp, irtibatlı ve derdest olması halinde davaların birleştirilmesi, aksi takdirde ilgili dosyanın bu davayı ilgilendiren onaylı örneklerinin dosya içersine konulup sonucuna göre, davaların mükerrirliği ve zincirleme suç hükümleri de tartışılarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekir.

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Av. C… K…’ın kovuşturma aşamasında müdafii olarak duruşmaya katılması karşısında Tebligat Yasasının 11. maddesi gereğince vekil ile takip edilen davalarda tebliğin vekile yapılması gerektiği; yokluğundan verilen hükmün 17.01.2012 tarihinde sanığa tebliğ edilerek kesinleştirilmesinin usulsüz olduğu anlaşılmakla; sanığın 15.02.2012 havale tarihli dilekçesiyle vaki temyiz isteminin değerlendirilmesi sonucu mahkemece verilen 16.02.2012 gün ve aynı sayılı <temyiz isteminin süre yönünden reddine> ilişkin ek kararı kaldırılarak başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre adli ara vermede CMK'nun 331. maddesi gereğince acele ve tutuklu işlere bakmakla görevli Nöbetçi Kurulca dosya görüşüldü:

Dosya kapsamına göre; sanık müdafiinin 10.04.2012 tarihli temyiz dilekçesi ekinde sunduğu onaylı dosya fotokopisinden, sanığın ticari ilişki çerçevesinde mağdur E. K.’na verdiği diğer çek nedeniyle mahkemenin 2011/151 sayılı dava dosyası ile sanık hakkında kovuşturma yürütüldüğünün tespit edilmiş olması karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi açısından; söz konusu dava dosyasının celbi sağlanıp, irtibatlı ve derdest olması halinde davaların birleştirilmesi, aksi takdirde ilgili dosyanın bu davayı ilgilendiren onaylı örneklerinin dosya içersine konulup sonucuna göre, davaların mükerrirliği ve zincirleme suç hükümleri de tartışılarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde mahkûmiyetine hükmolunması,

Kabule göre de;

5237 Sayılı TCK'nın 158. maddesinin 1. fıkrasının (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan hallerde suçtan elde edilen haksız menfaat miktarının belli olduğu durumlarda, tespit olunacak temel günün, suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı aynı kanunun 52. maddesi uyarınca, 20-100 TL arasında takdir olunacak miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezasının belirlenmesi gerekirken, doğrudan haksız elde olunan yararın iki katı esas alınarak indirimin bunun üzerinden yapılması suretiyle karar verilmesi,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanık ve müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK. un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık bu suçlardan cezaevine infaz için alınmış olduğundan ve yerel mahkemece verilen temyiz isteminin reddine dair karar kaldırılmış bulunduğundan 1412 sayılı CMUK'nun 312. maddesi uyarınca infazın durdurulmasına ve başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse, tahliyesine, derhal salıverilmesinin temini için ilgili C. Başsavcılığına müzekkere yazılmasına 08.08.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker