Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Müddetlerin Hesabında Yılın Resmi Takvim Yılı Olarak Belirlenmesi Ve Artık Yıl Dahi Olsa 2008 Yılının Da Bir Yıl Olarak Hesap Edilmesi Gerekeceği, Bu Durum İle Birlikte Hükümlünün Koşullu Salıverilme Tarihinin Hesaplanacağına İlişkin Yargıtay Kararı

Müddetlerin Hesabında Yılın Resmi Takvim Yılı Olarak Belirlenmesi Ve Artık Yıl Dahi Olsa 2008 Yılının Da Bir Yıl Olarak Hesap Edilmesi Gerekeceği, Bu Durum İle Birlikte Hükümlünün Koşullu Salıverilme Tarihinin Hesaplanacağına İlişkin Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

14.Ceza Dairesi

Esas: 2012/2121

Karar: 2012/3526

Karar Tarihi: 27.03.2012

ÖZET: Müddetlerin hesabında yılın resmi takvim yılı olarak belirlenmesi, artık yıl dahi olsa 2008 yılının da bir yıl olarak hesap edilmesi gerekeceği, bu durum karşısında, hükümlünün koşullu salıverilme tarihinin … olacağı anlaşılmakla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi yerinde görülmüştür.

Dava ve Karar: Fuhuş suçundan sanık H. T.'nin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 227/2 ve 62/1. maddeleri gereğince 3 kez 1 yıl 8 ay ve 3 kez 400,00 Yeni Türk Lirası adli para cezasıyla cezalandırılmasına dair Antalya 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 08.04.2008 tarih ve 2008/345 Esas, 2008/420 Karar sayılı Kararının kesinleşmesini müteakip, infazı sırasında adı geçen sanığın 22.06.2011 tarihinden itibaren şartla salıverilmesine ilişkin Antalya 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 14.06.2011 tarih ve 2011/162 D.İş sayılı Kararına, şartla salıverilme tarihinin 23.06.2011 olması gerektiğinden bahisle, Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın reddine dair Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.06.2011 tarih ve 2011/948 D. İş sayılı Kararının, Benzer bir olaya ilişkin Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 24.06.2011 tarihli ve 2011/6019 Esas, 2011/4054 Karar sayılı ilamında da işaret edildiği gibi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun <Hapis cezasının süresi, gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün yirmidört saat, bir ay otuz gündür. Yıl resmi takvime göre hesap edilir. Hapis cezası için bir günün, adli para cezası için bir Türk Lirasının arta kalanı hesaba katılmaz ve bu cezalar infaz edilmez> şeklindeki 61/6. maddesi karşısında, müddetlerin hesabında yılın resmi takvim yılı olarak belirlenmesi, artık yıl dahi olsa 2008 yılının 1 yıl olarak hesap edilmesinin gerekeceği, bu durum karşısında, hükümlünün salıverilme tarihinin 23.06.2011 olacağı gözetilmeksizin, itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden, bahisle 5271 sayılı CMK. nın 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 17.11.2011 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.04.-105-07-7796-2011/14366/58404 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdi kılınmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

Hükümlü Hasan Tekeli'ye ait Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2010/2-2138 sayılı ilamat dosyası incelendi;

Hükümlünün Antalya 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/345 Esas 2008/420 Karar sayılı Kararı ile verilen toplam 3 yıl 24 ay hapis cezasının infazı amacı ile 28.02.2008 tarihinde cezaevine alındığı, dosya kapsamında hükümlüye infaz hesap tablosunun düzenlenmesinde 5237 sayılı TCK. nın 61/6 ve 5275 sayılı CGTİHK. nın 107. maddesinin dayanak yapıldığı anlaşılmaktadır.

5237 sayılı TCK.nın 61/6. md.: <Hapis cezasının süresi, gün, ay, ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün yirmidört saat; bir ay, otuz gündür. Yıl resmi takvime göre hesap edilir. Hapis cezası için bir günün, adli para cezası için bir Türk Lirasının artakalanı hesaba katılmaz ve bu cezalar infaz edilmez> şeklinde düzenlenmiştir.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.06.2011 tarih ve 2011/948 D. İş sayılı kararında <dosyadaki bilgi ve belgeler ile gösterilen gerekçe ve mahkemenin takdirine göre; 2008 yılı Şubat ayının 29 çektiği gözönünde bulundurulduğunda, şartla tahliye kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından itirazın reddine> şeklinde itirazın reddine karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler karşısında; müddetlerin hesabında yılın resmi takvim yılı olarak belirlenmesi, artık yıl dahi olsa 2008 yılının da 1 yıl olarak hesap edilmesi gerekeceği, bu durum karşısında, hükümlünün koşullu salıverilme tarihinin 23.06.2011 olacağı anlaşılmakla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi yerinde görüldüğünden, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.06.2011 tarih ve 2011/948 D. İş sayılı Kararının, CMK. nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 27.03.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker