Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçunda Kanun Maddesi Gereği Suç Teşkil Etmeyip Sahibi Hakkında Bir Dava Açılmayıp Sadece Müsaderesi Gereken Silahla İlgili Sulh Ceza Hakimliğinin Görevli Bulunduğuna İlişkin Yargıtay Kararı

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçunda Kanun Maddesi Gereği Suç Teşkil Etmeyip Sahibi Hakkında Bir Dava Açılmayıp Sadece Müsaderesi Gereken Silahla İlgili Sulh Ceza Hakimliğinin Görevli Bulunduğuna İlişkin Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

8.Ceza Dairesi

Esas: 2012/3057

Karar: 2012/5713

Karar Tarihi: 23.02.2012

ÖZET: Kanun maddesinde yer alan <Suç konusu olmayıp sadece müsadereye tabi bulunan eşyanın müsaderesine sulh ceza hakimi tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir> hükmü uyarınca, suç teşkil etmeyip sahibi hakkında bir dava açılmayıp sadece müsaderesi gereken silahla ilgili sulh ceza hakimliği görevli bulunduğundan, O… Ağır Ceza Mahkemesinin kararında isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla kanun yararına bozma isteminin reddine karar verilmiştir.

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a aykırılık suçundan şüpheli T. Ö. hakkında yapılan yargılama sonucunda, mahkemenin görevsizliğine, dosyanın Ordu Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair Ordu 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 14.10.2010 tarihli ve 2010/723-1314 sayılı kararı ile Ordu 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 15.04.2011 tarihli ve 2010/742 esas, 2011/283 sayılı görevsizlik kararı arasında ortaya çıkan olumsuz görev uyuşmazlığı üzerine, ordu 1. Sulh Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılmasına dair (ORDU) Ağır Ceza Mahkemesinin 10/06/2011 tarihli ve 2011/524 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak:

Dosya kapsamına göre, taşıma ruhsatlı tabancaya ilişkin müsadere talebinin asıl davaya bakmakla görevli asliye ceza mahkemesince duruşma açılarak sonuca bağlanması gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK. nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 04.10.2011 gün ve 50742 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığının 03.01.2012 gün ve KYB-2011/360034 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Müsadereye konu silahın T. Ö. adına taşıma ruhsatı bulunduğu, ruhsat süresi geçtikten sonra ilgiliye tebligat yapılarak ruhsatını yeniletmesi için süre verildiği, ancak adı geçenin süresinde ruhsatını yeniletmemesi üzerine Valilik oluru ile silahın ruhsatı iptal olunarak el konulduğu ve üçüncü kişilere devrinin sağlanması için süre tanındığı, ancak ilgilinin bu sürede de silahı devretmemesi nedeniyle silahın müsaderesinin talep olunduğu olayda,

5271 sayılı CMK. nun 259. maddesinde yer alan <Suç konusu olmayıp sadece müsadereye tabi bulunan eşyanın müsaderesine sulh ceza hakimi tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir> hükmü uyarınca, suç teşkil etmeyip sahibi hakkında bir dava açılmayıp sadece müsaderesi gereken silahla ilgili sulh ceza hakimliği görevli bulunduğundan, Ordu Ağır Ceza Mahkemesinin 10.06.2011 tarihli ve 2011/524 değişik iş sayılı kararında isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla,      Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay C.Başsavcılığınca düzenlenen ihbarname içeriği yerinde görülmediğinden kanun yararına bozma isteminin reddine, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, evrakın Adalet Bakanlığına gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 23.02.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker