Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

İrtikap Suçunda, Davaya Katılma Ve Ceza Muhakemesi Kanununun Mağdur Ve Katılanlar İçin Öngördüğü Haklardan Yararlanma Olanağı Sağlanmadan Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı

İrtikap Suçunda, Davaya Katılma Ve Ceza Muhakemesi Kanununun Mağdur Ve Katılanlar İçin Öngördüğü Haklardan Yararlanma Olanağı Sağlanmadan Yargılamaya Devam Edilerek Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas: 2012/2049

Karar: 2012/4410

Karar Tarihi: 26.04.2012

ÖZET: Sanık hakkında rüşvet alma suçundan kamu davası açıldığı, hazinenin bu suçun zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'nün duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve Ceza Muhakemesi Kanununun mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek hüküm kurulması isabetsizdir.

Dava: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi;

Hükmolunan ceza tutarı itibariyle sanık müdafiin duruşma isteminin CMUK'nın 318 inci maddesi uyarınca reddiyle incelemenin duruşmasız olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Karar: Sanık hakkında irtikap suçundan kamu davası açıldığı, 3628 sayılı Yasanın 17 ve 18 inci maddelerine göre hazinenin ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bu suçun zarar göreni oldukları, bu sıfatlarının gereği olarak CMK'nın 233 ve 234 üncü maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip oldukları davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmeleri için Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'nün ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunun duruşmadan haberdar edilmeleri gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanakları sağlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı biçimde hüküm kurulması,

Sonuç: Kanuna aykırı, sanık müdafii ve müştekiler Sağlık Bakanlığı vekiliyle Hazine vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, esası incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1 inci maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, tutuklama tarihi ve tutuklamanın niteliği gözetilerek tutuklu sanık M. Ö.'ın tahliyesine, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse derhal salıverilmesinin mahalline bildirilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, 26.04.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker