Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Dava Açılmayan Suçtan Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı

Dava Açılmayan Suçtan Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

9.Ceza Dairesi

Esas: 2012/2664

Karar: 2012/7416

Karar Tarihi: 04.06.2012

ÖZET: İddianamede sanıklar M… K… ve M… D… hakkında tehdit, A… D… ve A… K… hakkında mala zarar verme suçundan dava açıldığı halde açıklanan ve suç oluşturduğu ileri sürülen fiillerin dışına çıkılarak sanıklar M… K… ve M… D… hakkında mala zarar verme, A… D… ve A… K… hakkında tehdit suçundan dolayı yargılama yapılması ve dava açılmayan suçtan hüküm kurulması suretiyle kanuna aykırı davranılması isabetsizdir.

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanıklar M… K… ve M… D… hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükümlerin temyizinin mümkün olup olmadığı hususundaki ön sorun nedeniyle yapılan değerlendirme ve tartışmalar sonunda, adı geçen sanıklar hakkında mala zarar verme suçundan kamu davası açılmadığı halde bu suçtan mahkumiyet hükmü kurulması nedeniyle hükümlerin temyizi kabil olduğu Daire başkanı E… E… ile Üye A… K…'un karşı oyları ve oy çokluğuyla kabul edilerek yapılan incelemede;

İddianamede sanıklar M… K… ve M… D… hakkında tehdit, A… D… ve A… K… hakkında mala zarar verme suçundan dava açıldığı halde açıklanan ve suç oluşturduğu ileri sürülen fiillerin dışına çıkılarak sanıklar M… K… ve M… D… hakkında mala zarar verme, A… D… ve A… K… hakkında tehdit suçundan dolayı yargılama yapılması ve dava açılmayan suçtan hüküm kurulması suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 225/1. maddesine aykırı davranılması,

Sonuç: Kanuna aykırı, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, tayin edilen ceza miktarları yönünden kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 04.06.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

KARŞI OY

5237 sayılı TCK'nın 50 veya 52. maddeleri uygulanmak suretiyle hükmolunan ve herhangi bir hak kısıtlaması doğurmayan 2000 liraya kadar (2000 lira dahil) adli para cezasına ilişkin mahkumiyet hükümleri kesindir.

Kesin nitelikteki hükümler ancak kesinlik sınırını aşar nitelikte yaptırım içermek koşuluyla suç vasfına yönelik olarak temyiz edilmesi halinde incelenebilir. Bunun dışında hangi nedenle olursa olsun kesin nitelikteki bir hükmün incelenmesi mümkün değildir.

İncelenen dosyada sanıklar M… K… ve M… D… hakkında TCK'nın 151/1, 62, 52/2. maddeleri uyarınca 300'er lira adli para cezasına hükmedilmiş olup suç vasfına yönelik bir temyiz de bulunmamaktadır.

Kesin olarak verilen hükümlerde hukuki hata yapılmış olması bunları temyizi kabil hale getirmez. Ancak, bu hatalar kanun yararına bozma yöntemi ile giderilebilir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyizi kabil olup olmadığı yönündeki ön sorun tartışmasında, sayın çoğunluğun sanıklar hakkında anılan suçlardan dava açılmaması sebebiyle kesin olarak verilen hükümlerin temyizi kabil olduğu yönündeki görüşlerine katılmıyoruz.

 
free poker