Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Zimmet Suçunda Sanığın Ödeme İradesinin Soruşturma Başlamadan Önceye Yönelik Olduğundan Fazla Ceza Tayininin İsabetsizliğine İlişkin Yargıtay Kararı

Zimmet Suçunda Sanığın Ödeme İradesinin Soruşturma Başlamadan Önceye Yönelik Olduğundan Fazla Ceza Tayininin İsabetsizliğine İlişkin Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas: 2012/2724

Karar: 2012/2183

Karar Tarihi: 19.03.2012

ÖZET: Olağan denetim yapan müfettişlerin tahsil ettiği trafik para cezasını saymanlık veznesine veya saymanlığın banka hesabına yatırmayarak zimmetine geçirdiğini belirledikleri, sanığın aynı gün bu tutarı saymanlığın banka hesabına yatırdığı, olayın C. Başsavcılığına bildirilmesi üzerine soruşturmanın başladığı ve anılan miktarı zimmetine geçirdiğinden bahisle iddianameyle hakkında kamu davası açıldığı, kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporlarında daha fazla olduğu belirlenen ancak daha önce belli olmadığı için iddianamede yer almayan zimmetin de sanık tarafından derhal ödendiğinin anlaşılması karşısında, ödemelerin zamanı ve iddianame kapsamı dikkate alındığında sanığın ödeme iradesinin soruşturma başlamadan önceye yönelik olduğu ve bu nedenle fazla ceza tayini isabetsizdir.

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Müfettişlerin düzenlediği 14/11/2001 tarihli olay tespit tutanağına, bilirkişi raporlarına, sanığın kısmi ikrarına ve dosya içeriğine göre sanığın Ağrı İli Gürbulak Kara Hudut Kapısı Emniyet Amirliğinde trafik hizmetlerine baktığı ve sayman mutemedi alındılarıyla trafik para cezalarını tahsille görevli olduğu, olağan denetim yapan müfettişlerin 14/11/2001 günü tahsil ettiği toplam 2.713.000.000 TL trafik para cezasını saymanlık veznesine veya saymanlığın banka hesabına yatırmayarak zimmetine geçirdiğini belirledikleri, sanığın aynı gün bu tutarı saymanlığın banka hesabına yatırdığı, olayın C.Başsavcılığına bildirilmesi üzerine 15/11/2011 tarihinde soruşturmanın başladığı ve anılan miktarı zimmetine geçirdiğinden bahisle 19/11/2001 günlü iddianameyle hakkında kamu davası açıldığı, kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporlarında daha fazla olduğu belirlenen ancak daha önce belli olmadığı için iddianamede yer almayan zimmetin de sanık tarafından derhal ödendiğinin anlaşılması karşısında, ödemelerin zamanı ve iddianame kapsamı dikkate alındığında sanığın ödeme iradesinin soruşturma başlamadan önceye yönelik olduğu ve bu nedenle cezasından 5237 sayılı TCK'nın 248/1 inci maddesi uyarınca 2/3 oranında indirim yapılması gerektiği gözetilmeden, aynı maddenin 2 nci fıkrası uyarınca 1/2 oranında indirim yapılması suretiyle fazla ceza tayini,

Hükme esas alınan 28/04/2003 tarihli bilirkişi raporuna nazaran 04/09/2001 ile 13/11/2001 tarihleri arasında değişik zamanlarda tahsil ettiği paraları mal edinerek zincirleme surette atılı suçu işleyen sanığın cezasının TCK'nın 43 üncü maddesiyle artırılmaması,

5237 sayılı TCK'nın 53/3 üncü maddesine göre 53/1-c maddesinde yer alan kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileriyle ilgili hak yoksunluğunun koşullu salıvermeden sonra uygulanamayacağı gözetilmeden, bunu da kapsayacak biçimde hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar 53/1 inci maddede yer alan bütün haklardan ve bunları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı ve sanık müdafiin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin 5320 s. Kanunun 8/1 inci maddesi gözetilerek CMUK'nın 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 19.03.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker