Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Zimmet Suçunda Meydana Gelen Zararın Sanıklar Tarafından Ortaklaşa Biçimde Hükümden Önce Tamamen Giderilmesi Karşısında Etkin Pişmanlık Hükümleri Gereğince Sanığın Cezasından İndirim Yapılmamış Olmasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı

Zimmet Suçunda Meydana Gelen Zararın Sanıklar Tarafından Ortaklaşa Biçimde Hükümden Önce Tamamen Giderilmesi Karşısında Etkin Pişmanlık Hükümleri Gereğince Sanığın Cezasından İndirim Yapılmamış Olmasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas: 2012/2022

Karar: 2012/3945

Karar Tarihi: 18.04.2012

ÖZET: Suç nedeniyle meydana gelen toplam zararın sanık A… ile diğer sanıklar F… ve B… tarafından ortaklaşa biçimde hükümden önce tamamen giderilmesi karşısında etkin pişmanlık hükümleri gereğince sanığın cezasından indirim yapılmamış olması isabetsizdir.

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Suç nedeniyle meydana gelen toplam 117.484,55 TL'lik zararın sanık A… ile diğer sanıklar F… ve B… tarafından ortaklaşa biçimde hükümden önce tamamen giderilmesi karşısında TCK'nın 248/2-2.c maddesi gereğince sanığın cezasından indirim yapılmamış olması,

TCK'nın 53/5 inci maddesine göre cezanın infazından sonra başlamak üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar sadece suç işlenirken kötüye kullanılan hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilebileceği nazara alınmadan, 53/1 inci maddede yer alan hak ve yetkilerin tümünü kapsar şekilde ve bu yasaklılığın ne zaman başlayacağı da gösterilmeden infazda tereddüt oluşturacak biçimde hüküm kurulması,

Dosya içeriğine göre 08/01/2008'den 24/09/2008'e kadar olan suç tarihinin karar başlığında 27/01/2008 olarak yanlış gösterilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı ve sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1 inci maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozmanın kapsamına, tutuklulukta geçen süreyle tutuklama koşullarında değişiklik bulunmamasına göre tahliye isteminin reddine, 18.04.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker