Güncel Yargı Kararları

Sanığın İsnat Edilen Suçları İşlediğine İlişkin Kuşku Sınırlarını Aşan Kesin ve İnandırıcı Kanıtlar Elde Edilemediğinden Kuşku Sanık Lehine Yorumlanır İlkesi Uyarınca Sanığın Beraetine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Şikayet Ve Başvurma Hakkının Anayasa İle Tanınan Haklardan Olduğuna, Şikayet Ve Başvurma Nedeni İle Zarara Uğrayan Kişi Yararına Tazminata Hükmedilmesi İçin, Bu Hakkın Kötüye Kullanıldığının Tespiti Gerektiğine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Anayasanın 36 ve 74. Maddelerinde Düzenlenen Şikayet Ve İhbar Hakkının, Hakkın Kullanılması Nedeniyle Hukuka Uygunluk Hali Olduğuna İlişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı

Devamını oku...
 

Davacının Maddenin Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sözleşmeli Personel Olarak Çalışması Gerektiğine, İstihdam Edilmiş Olsa Bile Çalışmaya Başlamadığından Davacının Kadrolu Memur Statüsüne Geçirilme Talebinin Reddi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı

Devamını oku...
 

Tarım Bağ Kur Sigortalılığının Tespitinde; Sigortalılık İradesini Ortaya Koyacak Başvuru Prim Ödemesi, Ürün Satışı veya Prim Tevkifatı Bulunup Bulunmadığının ve Diğer Araştırmaların Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Devamını oku...
 
Bütün Kararlar

Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Ve İnfaz Edilmiş Bulunan Kararı İle Hükmedilmiş Olan Hükümlülüğünün Cezasının Ertelenmesine Engel Teşkil Ettiğine, Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı

Sanığın Tekerrüre Esas Alınan Ve İnfaz Edilmiş Bulunan Kararı İle Hükmedilmiş Olan Hükümlülüğünün Cezasının Ertelenmesine Engel Teşkil Ettiğine, Cezasının Ertelenmesine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi

Esas: 2012/2132

Karar: 2012/1696

Karar Tarihi: 07.03.2012

ÖZET: Sanık B..'nin tekerrüre esas alınan ve infaz edilmiş bulunan kararı ile hükmedilmiş olan ağır hapis ve para cezasından ibaret hükümlülüğünün cezasının ertelenmesine engel teşkil ettiği gözetilmeksizin cezasının ertelenmesine karar verilmesi bozmayı gerektirir.

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Dilekçe içeriğine göre O Yer C.Savcısının temyizinin sanık B. hakkında kurulan hükme yönelik olduğu anlaşılmış, bozma üzerine yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanık B.'nin tekerrüre esas alınan, 20/11/1998 tarihinde infaz edilmiş bulunan Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/12/1995 gün ve 1995/104-153 sayılı Kararı ile TCK'nın 316/4, 318, 59, 81 maddeleri uyarınca hükmedilmiş olan 1 yıl 3 ay 25 gün ağır hapis ve 1.375.000 lira para cezasından ibaret hükümlülüğünün 647 sayılı Yasanın 6 ncı maddesi uyarınca cezasının ertelenmesine engel teşkil ettiği gözetilmeksizin cezasının ertelenmesine karar verilmesi,

Hükümden sonra 08/02/2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve TCK'nın 7/2 nci maddesi uyarınca sanık yararına olan 5728 s. Kanunun 562 nci maddesinin 1 inci fıkrasıyla değişik CMK'nın 231/5 inci maddesinde hapis cezası için öngörülen sınırın 2 yıla çıkarılması ve anılan maddenin 2 nci fıkrası ile de 231/14 üncü maddesindeki soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suç olma koşulunun kaldırılması karşısında, bu maddenin 6 ncı fıkrasına 25/07/2010 tarihinde yürürlüğe giren 6008 sayılı Yasanın 7 nci maddesiyle eklenen cümle de nazara alınarak sanık Ahmet hakkında mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının karar yerinde tartışılması lüzumu,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafilerin ve O Yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 s. Kanunun 8/1 inci maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321 inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 07.03.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
free poker